Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Szukaj

Biblioteczka równościowa

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w perspektywie finansowej UE 2014-2020


Równość kobiet i mężczyzn stanowi jedną z naczelnych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Zasadę równości kobiet i mężczyzn należy rozumieć jako stan, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i obowiązki, a także równy dostęp do zasobów społecznych. Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn następuje przede wszystkim poprzez działania wyrównujące szanse tej płci, która jest w gorszym położeniu; unikanie sztucznych podziałów na role i obszary wyłącznie „kobiece” lub wyłącznie „męskie”; analizę sytuacji z uwzględnieniem perspektywy płci w obszarze, w którym prowadzimy lub zamierzamy prowadzić działania oraz zaplanowanie działań, które mogą przyczynić się do rozwiązania konkretnych problemów w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. Zasady równości szans kobiet i mężczyzn nie należy interpretować jako podziału 50/50 kobiet i mężczyzn uczestniczących w projektach, a jako skierowanie pomocy w kierunku płci znajdującej się w gorszej sytuacji. Nie oznacza to jednak, że druga płeć doświadcza wówczas dyskryminacji. Ponadto realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn nie ogranicza się wyłącznie do deklaratywnych zapisów o zagwarantowaniu pełnej dostępności dla obu płci, a także do analizy sytuacji kobiet i mężczyzn, prowadzącej do stwierdzenia nierówności. Warto również pamiętać, iż zasada równości szans płci nie jest zasadą, której celem jest doprowadzenie do tego, aby kobiety i mężczyźni stali się tacy sami.

 
Obszar, w którym występuje wiele nierówności uwarunkowanych płcią to rynek pracy. Częściej nierówności te wpływają negatywnie na sytuację kobiet, a mianowicie na ich dostęp do trwałego zatrudnienia, prawo do równych warunków zatrudnienia, możliwość awansu i rozwoju zawodowego oraz możliwość harmonijnego godzenia życia zawodowego i prywatnego. Unia Europejska wraz z poszczególnymi krajami członkowskimi podejmuje szereg działań, których celem jest zapewnienie równości de iure, tzn. w zakresie obowiązującego prawa oraz równości de facto, czyli sytuacji gdy kobiety i mężczyźni mają takie same możliwości aktywności zawodowej i rozwoju w tym obszarze. Ważnymi elementami analizowanymi z perspektywy realizacji zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w obszarze rynku pracy są przede wszystkim aspekt godzenia aktywności zawodowej i życia prywatnego oraz zwalczanie stereotypów wynikających z przynależności do danej płci.


Od roku 1997 w Unii Europejskiej obowiązuje  polityka równości szans kobiet i mężczyzn. Praktycznie oznacza to, iż władze publiczne w swoich działaniach, stanowionych aktach prawnych i realizowanych politykach, uwzględniają potrzeby kobiet i mężczyzn oraz podejmują działania mające na celu eliminację wszelkich nierówności uwarunkowanych płcią i czynników je kształtujących. Wszystkie decyzje i działania są oceniane przez pryzmat ich wpływu na sytuację kobiet i mężczyzn, a więc na ustaleniu czy nierówności są eliminowane czy pogłębiane. Ponadto perspektywę płci uwzględnia się na etapie planowania, realizowania, monitoringu i ewaluacji działań oraz różnego rodzaju procesów decyzyjnych.


Krokami, które beneficjenci powinni podjąć w celu realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn są:


Krok 1. Dokonanie analizy problemowej, dzięki której możliwa będzie odpowiedź na pytanie, w jaki sposób realizacja projektu może wpłynąć na codzienne życie kobiet i mężczyzn. W ramach analizy należy: dotrzeć do raportów i opracowań z zakresu tematycznego realizowanego projektu, zawierających dane z podziałem na płeć lub w przypadku gdy brak takich raportów – zrealizować własne badania oraz sformułować pozbawione stereotypów wyjaśnienie przyczyn istniejących nierówności.


Krok 2. Zaplanowanie działań z uwzględnieniem perspektywy płci. W ramach tego kroku należy: zastanowić się, czy występuje nierówność uwarunkowana płcią, a jeśli tak to jak ją zniwelować; rozważyć czy kobiety i mężczyźni mają odmienne potrzeby w związku z aktywnością w danym obszarze tematycznym; zaplanować rekrutację w perspektywie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn; zapewnić reprezentację obydwu płci we wszelkich grupach, zespołach, komisjach eksperckich, merytorycznych czy badawczych; zapewnić niestereotypowy przekaz informacyjno-promocyjny dotyczący realizowanych działań.


Krok 3. Zdefiniowanie wskaźników i planowanie rezultatów. Oznacza to, że dane ukazujące liczbę osób korzystających ze wsparcia projektowego, powinny uwzględniać płeć. Należy również określić, w jaki sposób planowane działania będą wpływać na sytuację kobiet i mężczyzn.


Krok 4. Przedstawienie propozycji konkretnych działań w ramach zarządzania projektem, z uwzględnieniem w szczególności: elastycznych form zatrudnienia; wsparcia w zakresie opieki nad dziećmi/osobami zależnymi; organizacji pracy z uwzględnieniem różnych potrzeb pracowników/pracownic; używania w ramach bieżącego zarządzania niestereotypowego przekazu; opracowania i wdrożenia procedury antydyskryminacyjnej  i antymobbingowej w miejscu pracy; równościowej struktury zespołu merytorycznego; bieżącego monitoringu; stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w badaniach ewaluacyjnych, prowadzonych w ramach projektu; przestrzegania zasad równości szans kobiet i mężczyzn w ramach bieżącego zarządzania organizacji.


Kwestie równości szans kobiet i mężczyzn reguluje szereg przepisów szczebla unijnego i krajowego. Szczegółowy katalog dokumentów zawierających w/w przepisy zawarty jest w niniejszej publikacji.


Opracowanie: Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu , Euronews nr 5/2016  na podstawie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21342/Podrecznik_rownosc_szans_kobiet_i_mezczyzn_2014_2020.pdf


Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w perspektywie finansowej UE 2014-2020


Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami stanowi zagadnienie horyzontalne.


W perspektywie 2014-2020 we wszystkich programach operacyjnych, na każdym z etapów należy zaplanować mechanizmy pozwalające na przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.


Osoby z niepełnosprawnościami są to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123, poz. 776 ze zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 231, poz. 1375 ze zm.). Należy zaznaczyć, że instytucja zarządzająca ma możliwość rozszerzenia zakresu stosowania Wytycznych również na inne osoby z niepełnosprawnościami lub ich wybrane kategorie. Definicja ta stanowi kompromis pomiędzy krajowymi regulacjami a koncepcją niepełnosprawności przyjętą w Konwencji. Odwołuje się ona zatem do legalistycznego rozumienia osoby z niepełnosprawnością jako osoby legitymującej się:


- orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, na podstawie odrębnych przepisów,


- lub orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem przez daną osobę 16 roku życia,


- albo jako osoby z zaburzeniami psychicznymi (również zdefiniowanej ustawowo).
W 2011 roku liczba osób z niepełnosprawnościami w Polsce wyniosła 4,7 mln, co stanowi 12% wszystkich Polaków. Osoby te każdego dnia napotykają na różne utrudnienia, wynikające nie tylko z ich niepełnosprawności, ale także z otaczających je barier społecznych, technologicznych i architektonicznych.


Podstawa prawna


Kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, regulują przede wszystkim następujące akty prawne i dokumenty:


•     Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
•     Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
•     Traktat o Unii Europejskiej,
•     ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania,
•     Rozporządzenie ogólne i rozporządzenie dotyczące EFS Parlamentu Europejskiego i Rady (UE),
•     Umowa Partnerstwa,
•     Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności,
•     Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie w latach 2006-2015,
•     Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
•     Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.


Obowiązki Beneficjentów w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami


Beneficjenci korzystający ze środków europejskich zobowiązani są do uwzględniania Wytycznych na każdym etapie planowania projektu – czyli analizy, definiowania celów, planowania działań i budżetu, określania rezultatów, a także podczas jego realizacji. Wytyczne nakładają na każdego projektodawcę obowiązek zaplanowania, a następnie zrealizowania wszystkich działań, które są niezbędne do umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami udziału w projekcie.


Jednym z elementów decydujących o tym, czy projekt spełnia założenia Wytycznych, jest zaplanowanie w nim działań niwelujących nierówności ze względu na niepełnosprawność. Powinny być one zindywidualizowane i wynikać z przeprowadzonej na pierwszym etapie planowania analizy potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które znajdą się (lub mogą się znaleźć) w strukturze grupy docelowej. Zindywidualizowane i odpowiadające na nierówności ze względu na niepełnosprawność zadania powinny uwzględniać: odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby niepełnosprawnych uczestników projektu, wynikające zarówno z rodzaju niepełnosprawności, jak i z innych zmiennych, takich jak wiek, płeć, wykształcenie, posiadane kwalifikacje itp., zróżnicowany sposób świadczenia wsparcia, umożliwiający dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników projektu, sposób świadczenia wsparcia umożliwiający pokonywanie barier dostępności, przełamywanie stereotypów i przyczyn segregacji w różnych sferach życia, kompleksowy zakres wsparcia, umożliwiający osobom z niepełnosprawnościami nabycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do poprawy ich sytuacji, a także stwarzający warunki do wykorzystania nabytych umiejętności i kwalifikacji, na równi z osobami pełnosprawnymi.


Obowiązki, które należy spełnić, składając wniosek i realizując projekt, aby był w pełni dostępny i aby z jego efektów mogli korzystać wszyscy.


1.    Dostępność cyfrowa
Wszystkie zasoby cyfrowe tworzone przez instytucje oraz projektodawców w ramach projektów (w tym strony internetowe, platformy e-learningowe, e-zasoby itd.) muszą spełniać kryteria dostępności. Dostępny serwis internetowy to taki, który pozwala na wygodne, intuicyjne korzystanie z jego zasobów osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności zgodnie ze standardem WCAG 2.0 (serwis powinien zawierać m.in. możliwość powiększenia wielkości czcionki, odpowiedni dobór kolorów i ich kontrastu, łatwą do zrozumienia treść).


2.    Możliwość uczestnictwa
Instytucja lub projektodawca zobowiązani są do zapewnienia każdemu, bez względu na niepełnosprawność możliwości uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, konferencjach, szkoleniach, warsztatach i innych przedsięwzięciach realizowanych z Funduszy Europejskich.


- dostępność architektoniczna


Spotkania otwarte, na które nie jest wymagana rejestracja oraz wszystkie działania realizowane w ramach projektów, w których na etapie rekrutacji zidentyfikowano możliwość udziału osób z niepełnosprawnościami, muszą być prowadzone w budynkach dostępnych architektonicznie.


- mechanizm racjonalnych usprawnień


To pomoc dla projektodawców i instytucji umożliwiająca elastyczne reagowanie na potrzeby uczestników z niepełnosprawnością, która zapewnieni im dostęp do usprawnień „szytych na miarę”. Jest to możliwość sfinansowania usprawnień nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.


Przykłady takich racjonalnych usprawnień to np.: wynajęcie transportu na miejsce udzielenia usługi, dostosowanie architektoniczne budynków lub infrastruktury komputerowej, sfinansowanie usługi asystenta osoby z trudnościami w poruszaniu się lub asystenta tłumaczącego na język łatwy czy migowy.


Koszty dostosowania do potrzeb uczestnika projektu/personelu z niepełnosprawnością mogą wynieść do 12 tys. zł na osobę.


3.    Możliwość korzystania
Wszystkie produkty projektów realizowanych z Funduszy Europejskich  (produkty, towary, usługi, infrastruktura) muszą być dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W praktyce oznacza to, że wszelkie działania muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, rozumianego jako sposób podejścia do planowania i tworzenia produktów, urządzeń oraz przestrzeni publicznej, który zapewnia ich dostępność dla wszystkich użytkowników. Projektowanie uniwersalne stawia na pierwszym miejscu użytkownika, zwiększając dostępność usług, przedmiotów i obiektów, która jest warunkiem zapewnienia równości szans osób z niepełnosprawnościami. Mimo że projektowanie uniwersalne kojarzy się przede wszystkim z realizacjami infrastrukturalnymi, ma zastosowanie także w projektach tzw. miękkich.


Opracowanie : Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu, Euronews nr 1/2017


Źródła:  Fundusze europejskie w Polsce, nr 41, s. 40.


http://www.power.gov.pl/media/24334/wersja_interaktywna.pdf


http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-bez-barier/


Mechanizm racjonalnych usprawnień w projektach w perspektywie UE 2014-2020


Mechanizm racjonalnych usprawnień został uregulowany w rozdziale 3 pkt. 8 Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.


Mechanizm racjonalnych usprawnień stanowi pomoc dla projektodawców i osób z niepełnosprawnościami umożliwiającą elastyczne reagowanie na potrzeby uczestników i zapewnienie usprawnień „szytych na miarę”. Ma to na celu zagwarantowanie osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.


W praktyce oznacza to możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością. Każde racjonalne usprawnienie wynika z relacji przynajmniej trzech czynników: dysfunkcji związanej z danym uczestnikiem projektu, barier otoczenia oraz charakteru usługi realizowanej w ramach projektu. W przypadku projektów zorientowanych na osoby z niepełnosprawnościami (projekty dedykowane) - wydatki na sfinansowanie mechanizmu racjonalnych należy wskazać we wniosku o dofinansowanie projektu.


W ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień możliwe jest sfinansowanie przede wszystkim:


- kosztów specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia;


- dostosowania architektonicznego budynków niedostępnych (np. zmiana miejsca realizacji projektu; budowa tymczasowych podjazdów; montaż platform, wind, podnośników; właściwe oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów kontrastowych i wypukłych celem właściwego oznakowania dla osób niewidomych i słabowidzących itp.);


- dostosowania infrastruktury komputerowej (np. wynajęcie lub zakup i instalacja programów powiększających, mówiących, kamer do kontaktu z osobą posługującą się językiem migowym, drukarek materiałów w alfabecie Braille’a);


- dostosowania akustycznego (wynajęcie lub zakup i montaż systemów wspomagających słyszenie, np. pętli indukcyjnych, systemów FM);


- asystenta tłumaczącego na język łatwy;


- asystenta osoby z niepełnosprawnością;


- tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;


- przewodnika dla osoby mającej trudności w widzeniu;


- alternatywnych form przygotowania materiałów projektowych (szkoleniowych, informacyjnych, np. wersje elektroniczne dokumentów, wersje w druku powiększonym, wersje pisane alfabetem Braille’a, wersje w języku łatwym, nagranie tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym, itp.);


- zmiany procedur;


- wydłużonego czasu wsparcia (wynikającego np. z konieczności wolniejszego tłumaczenia na język migowy, wolnego mówienia, odczytywania komunikatów z ust, stosowania języka łatwego itp.);


- dostosowania posiłków, uwzględniania specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności.


Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. zł. Każdy wydatek poniesiony w celu ułatwienia dostępu i uczestnictwa w projekcie osób z niepełnosprawnościami jest kwalifikowany, o ile nie stanowi wydatku niekwalifikowalnego na mocy przepisów unijnych oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


Decyzję w sprawie finansowania mechanizmu racjonalnych usprawnień podejmuje właściwa instytucja podejmująca decyzję albo będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu, biorąc pod uwagę zasadność i racjonalność poniesienia dodatkowych kosztów. Właściwa instytucja zobowiązuje beneficjenta, w decyzji albo umowie o dofinansowanie projektu, do uzasadnienia konieczności poniesienia kosztu racjonalnego usprawnienia z zastosowaniem najbardziej efektywnego dla danego przypadku sposobu (np. prymat wynajmu nad zakupem).


Szczegółowe informacje dostępne są w podręczniku „Dostępność Funduszy Europejskich 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnosciami w praktyce”,  który ma na celu przybliżenie nowego podejścia do osób z niepełnosprawnościami w funduszach unijnych oraz wsparcie w tworzeniu i realizacji projektów zgodnie z Wytycznymi, które podejmują po raz pierwszy takie kwestie, jak: podwójne podejście, dostępność, opis dostępności inwestycji, koncepcja uniwersalnego projektowania, mechanizm racjonalnych usprawnień, język łatwy, a tym samym stanowią olbrzymie wyzwanie dla podmiotów realizujących programy.


Opracowanie : Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu, Euronews nr 6/2017.


Źródło:


https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/fundusze-europejskie-bez-barier/


https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13593/e-publikacja_Dostepnosc_Funduszy_Europejskich_2014_2020_dla_osob_z_niepelnosprawnosciami_w_praktyce.pdf


Ważne dokumenty regulujące kwestie równości:


•    Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier


http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13578/Europabezbarier.pdf


•    Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych


http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13576/Konwencja_ONZ_o_prawach_osob_niepelnosprawnych.pdf


•    Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn


http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

•    Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020


https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/agenda-dzialan-na-rzecz-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2014-2020/


Broszury, publikacje:


•    Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020


https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21342/Podrecznik_rownosc_szans_kobiet_i_mezczyzn_2014_2020.pdf


•    Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami


http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/23674/publikacja_wersja_interaktywna_3.pdf


•    Fundusze Europejskie bez barier - Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością


http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13608/Broszura_fundusze_bez_barier_internet.pdf


•    Dostępność Funduszy Europejskich 2014 - 2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce


http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13593/e-publikacja_Dostepnosc_Funduszy_Europejskich_2014_2020_dla_osob_z_niepelnosprawnosciami_w_praktyce.pdf


•    Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych


http://www.power.gov.pl/media/13600/praktyczny-poradnik-savoir-vivre-wobec-ON.pdf


Przydatne linki:


Ministerstwo Rozwoju:


http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/informacja-dla-projektodawcow/


Parlament Europejski o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn:


http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.8.html


Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn:


http://eige.europa.eu/


Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:


http://niepelnosprawni.gov.pl/p,100,dostepnosc-projektowanie-uniwersalne


http://niepelnosprawni.gov.pl/p,99,publikacje


 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij