Przejdź do treści

Powiat Inowrocławski Oficjalny portal

Wyszukiwarka

Szukaj

Podjęte Uchwały kadencja 2014-2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Podczas XVIII sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego z 3 czerwca 2016 r. zostały podjęte następujące uchwały:

- Uchwała Nr XVIII/142/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2015 rok,

- Uchwała Nr XVIII/143/2016 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2015 rok,

- Uchwała Nr XVIII/144/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku zadań ujętych w "Programie promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowrocławskiego na lata 2014-2020".

- Uchwała Nr XVIII/145/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2015 z realizacji "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 w powiecie inowrocławskim",

- Uchwała Nr XVIII/146/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016,

- Uchwała Nr XVIII/147/2016 w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych,

- Uchwała Nr XVIII/148/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za rok 2015,

- Uchwała Nr XVIII/149/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za rok 2015,

- Uchwała NR XVIII/150/2016 w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej,

- Uchwała Nr XVIII/151/2016 w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

- Uchwała Nr XVIII/152/2016 w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

- Uchwała Nr XVIII/153/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowrocławskiego od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych: Stara Wieś, Rojewice, Płonkowo i Dąbie, gmina Rojewo, w obrębie ewidencyjnym Sikorowo, gmina Inowrocław oraz w obrębie ewidencyjnym Radłowo, gmina Pakość,

- Uchwała Nr XVIII/154/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kościelcu, gmina Pakość,

- Uchwała Nr XVIII/155/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok,

- Uchwała Nr XVIII/156/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024,

- Uchwała Nr XVIII/157/2016 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 2016 roku,

- Uchwała Nr XVIII/158/2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 2016 roku.

 

 

Podczas XVII sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego z 29  kwietnia 2016 r. zostały podjęte następujące uchwały:

- Uchwała Nr XVII/129/2016 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa  sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2015 rok.

- Uchwała Nr XVII/130/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2015 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej

- Uchwała Nr XVII/131/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w roku 2015

- Uchwała Nr XVII/132/2016 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej

- Uchwała Nr XVII/133/2016 w   sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 w Powiecie Inowrocławskim”

- Uchwała Nr XVII/134/2016 w  sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego  z  organizacjami   pozarządowymi   i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015

- Uchwała Nr XVII/135/2016 w  sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego

- Uchwała Nr XVII/136/2016 w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Inowrocławskiego”

- Uchwała Nr XVII/137/2016 w sprawie przyjęcia informacji o realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego na lata 2007-2015

- Uchwała Nr XVII/138/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kościelcu, gmina Pakość

- Uchwała Nr XVII/139/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Jaksicach, gmina Inowrocław

- Uchwała Nr XVII/140/2016 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

- Uchwała Nr XVII/141/2016 zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok

 


 

Podczas XVI sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego z 25  marca 2016 r. zostały podjęte następujące uchwały:

- Uchwała Nr XVI/121/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2015 r.

- Uchwała Nr XVI/122/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2015 rok.

- Uchwała Nr XVI/123/2016 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie inowrocławskim w 2015 r.

- Uchwała Nr XVI/124/2016 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa powiatu inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 r.

- Uchwała Nr XVI/125/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2015 rok z realizacji "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Inowrocławskiego za lata 2014-2020".

- Uchwała Nr XVI/126/2016 w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2016 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Uchwała Nr XVI/127/2016 w sprawie przyjęcia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2015 roku ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jednostkom podległym.

- Uchwała Nr XVI/128/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok

Podjęte uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.inowroclaw.powiat.pl

 


 

Podczas XV sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego z 26 lutego 2016 r. zostały podjęte następujące uchwały:

- Uchwała Nr XV/119/2016 w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2020".

- Uchwała Nr XV/120/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok.

 

Podjęte uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.inowroclaw.powiat.pl

 


 

Podczas XIV sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego z 29 stycznia 2016 r. zostały podjęte następujące uchwały:

- Uchwała Nr XIV/112/2016 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego,

- Uchwała Nr XIV/113/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski,

-  Uchwała Nr XIV/114/2016 w sprawie przyjęcia Polityki Rozwoju Oświaty Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2017,

- Uchwała Nr XIV/115/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok,

- Uchwała Nr XIV/116/2016 w sprawie ogłoszenia roku 2016 "Rokiem Jana Kasprowicza",

- Uchwała Nr XIV/117/2016 w sprawie przyjęcia "Sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok",

- Uchwała Nr XIV/118/2016 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego,

 

Podjęte uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.inowroclaw.powiat.pl

 


 

Podczas XIII sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego z 29 grudnia 2015 r. zostały podjęte następujące uchwały:

- Uchwała Nr XIII/100/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok,

- Uchwała Nr XIII/101/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024,

- Uchwała Nr XIII/102/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2016 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym,

- Uchwała Nr XIII/103/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok,

- Uchwała Nr XIII/104/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze 2016 roku,

- Uchwała Nr XIII/105/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze 2016 roku,

- Uchwała Nr XIII/106/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowrocławskiego nieruchomości położonej w Sikorowie, gmina Inowrocław,

- Uchwała Nr XIII/107/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

- Uchwała Nr XIII/108/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2020 r.

- Uchwała Nr XIII/109/2015 w sprawie Regulaminu głosowania tajnego odwołania radnego Ireneusza Beśki z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Inowrocławskiego,

- Uchwała Nr XIII/110/2015 w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Inowrocławskiego,

- Uchwała Nr XIII/111/2015 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego niewystarczających środków na zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego i konieczność zapewnienia ciągłości usług.

 

Podjęte uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.inowroclaw.powiat.pl

 


 

Podczas XII sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego 27 listopada 2015 r. zostały podjęte następujące uchwały:

- Uchwała Nr XII/95/2015 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,

- Uchwała Nr XII/96/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2015 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- Uchwała Nr XII/97/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok,

- Uchwała Nr XII/98/2015 w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego,

- Uchwała Nr XII/99/2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

 

Podjęte uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.inowroclaw.powiat.pl

 


 

Podczas XI sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego 30 października 2015 r. zostały podjęte następujące uchwały:

- Uchwała Nr XI/86/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok,

- Uchwała Nr XI/87/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2015-2024,

- Uchwała Nr XI/88/2015 w sprawie przyjęcia informacji dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016,

- Uchwała Nr XI/89/2015 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Inowrocławskiego w roku szkolnym 2014/2015,

- Uchwała Nr XI/90/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nowego Statutu Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,

- Uchwała Nr XI/91/2015 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Inowrocławskiego,

- Uchwała Nr XI/92/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Inowrocławski w drodze darowizny nieruchomości położonych w Radłowie, gmina Pakość,

- Uchwała Nr XI/93/2015 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Inowrocławskiego za rok 2015,

- Uchwała Nr XI/94/2015 w sprawie przyjęcia informacji dotyczących dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

 

Podjęte uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.inowroclaw.powiat.pl

 


 

Podczas X sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego 25 września 2015 r. zostały podjęte następujące uchwały:

- Uchwała Nr X/80/2015 w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2015 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego,

- Uchwała Nr X/82/2015 w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2015 rok.Uchwała Nr X/81/2015 w sprawie stanowiska dotyczącego senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Kodeks wyborczy,

- Uchwała Nr X/83/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu za rok 2014 z uwzględnieniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich,

- Uchwała Nr X/84/2015 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Inowrocławskiego za lata 2013-2014,

- Uchwała Nr X/85/2015 z dnia 25 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok.

 

Podjęte uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.inowroclaw.powiat.pl

 


 

Podczas IX sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego 28 sierpnia 2015 roku zostały podjęte następujące uchwały:

- w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika    Błażka  w Inowrocławiu - IX/74/2015

- w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących  przemoc w rodzinie na lata 2015-2020 - IX/75/2015

- uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudniania   osób niepełnosprawnych,  na które w roku 2015 przeznaczone zostaną   środki przekazane z Państwowego Funduszu    Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - IX/76/2015

- uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego oraz  warunków i zasad korzystania z tych przystanków - IX/77/2015

- w sprawie wyrażenia  zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej - IX/78/2015

- uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok - IX/79/2015.

 

Podjęte uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.inowroclaw.powiat.pl

 


 

Podczas V sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego 27 lutego 2015 roku zostały podjęte następujące uchwały:

- Uchwała Nr V/33/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie inowrocławskim w 2014 r.
- Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Straży pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa powiatu inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2014 r.
- Uchwała Nr V/35/2015 w sprawie przekazania trzech sztuk alkomatów na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w celu usprawnienia pracy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.
- Uchwała Nr V/36/2015 w sprawie wskazania kandydatów do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, będących przedstawicielami Powiatu Inowrocławskiego.
- Uchwała Nr V/37/2015 w sprawie powołania składu osobowego Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
- Uchwała Nr V/38/2015 w sprawie zmiany w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiecie Inowrocławskim.
- Uchwały Nr V/39/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu.

Podjęte uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.inowroclaw.powiat.plPodczas IV sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego 30 stycznia 2015 roku zostały podjęte następujące uchwały:

- Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie przyjęcia "Sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok".
- Uchwała Nr IV/25/2015 w sprawie delegowania radnych Powiatu Inowrocławskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
- Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.
- Uchwała Nr IV/27/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu.
- Uchwała Nr IV/28/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok.
- Uchwała Nr IV/29/2015 zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2015-2024.
- Uchwała Nr IV/30/2015 zmieniająca uchwalę w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu.
- Uchwała Nr IV/31/2015 zmieniająca uchwalę w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu.
- Uchwała Nr IV/32/2015 zmieniająca uchwalę w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu.

Podjęte uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.inowroclaw.powiat.plPodczas III sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego 29 grudnia 2014 roku zostały podjęte następujące uchwały:

- w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2015,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2015-2024,
- w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok,
- w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2015 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym,
- w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie inowrocławskim na lata 2015-2017,
- w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok,
- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze 2015 roku,
- w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze 2015 roku.Podjęte uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.inowroclaw.powiat.plPodczas II sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego 12 grudnia 2014 roku zostały podjęte następujące uchwały:

- w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu,
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Inowrocławskiego,
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na które w roku 2014 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024.Podjęte uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.inowroclaw.powiat.plPodczas I sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego 28 listopada 2014 roku zostały podjęte następujące uchwały:

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Inowrocławskiego,
- w sprawie Regulaminu głosowania tajnego przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Inowrocławskiego,
- w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Inowrocławskiego,
- w sprawie Regulaminu głosowania tajnego przy wyborze Starosty Inowrocławskiego, Wicestarosty Inowrocławskiego i członków Zarządu Powiatu Inowrocławskiego,
- w sprawie wyboru Starosty Inowrocławskiego,
- w sprawie wyboru Wicestarosty Inowrocławskiego,
- w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Inowrocławskiego,
- w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Inowrocławskiego.

Podjęte uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.inowroclaw.powiat.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij