Przejdź do treści

Powiat Inowrocławski Oficjalny portal

Wyszukiwarka

Szukaj

VIII sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

25 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00 odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego. Zaplanowano ją w sali obrad Rady Powiatu Inowrocławskiego przy ulicy Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu obrad VII sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego.

4. Wybór sekretarza obrad.

5. Informacja o realizacji uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego podjętej na VII sesji  26 kwietnia 2018 roku i powierzonej do wykonania Przewodniczącemu Rady Powiatu.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał podjętych na VII sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego 26 kwietnia 2019 roku.

7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w okresie od 17 kwietnia    2019 roku do 4 czerwca 2019 roku.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Inowrocławskiego za 2018 r.:

a) wystąpienie Starosty Inowrocławskiego,

    -  debata,

b) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie udzielenia   Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego wotum zaufania:

   - dyskusja,

   - podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

- wystąpienie Skarbnika Powiatu,

 - przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2018 rok.

 - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok dla Zarządu Powiatu Inowrocławskiego,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 roku zadań ujętych w „Programie promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowrocławskiego na lata 2014-2020”.

- wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu,

 - przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych za okres 2018/2019.

- wystąpienie p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu,

- przedstawienie stanowiska Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku   Publicznego,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych.

- wystąpienie p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu,

- przedstawienie stanowiska Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku   Publicznego,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za rok 2018.

- wystąpienie Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za rok 2018.

- wystąpienie Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

- przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2018 rok z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2020”.

- wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu,

- przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,

- przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski”.

- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,

- przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.

- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,

- przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub placówki, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,

- przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.

- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,

- przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.

- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,

- przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu.

- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,

- przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4  w Inowrocławiu.

- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,

- przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.

- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,

- przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im Jana Pawła II w Kościelcu.

- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,

- przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,

- przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

29. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,

- przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

30. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.

- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,

- przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

31. Informacja przewodniczących komisji o realizacji planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2019 roku.

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku   Publicznego,

- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

32. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 2019 roku.

- wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

33. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 2019 roku.

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego,

- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.       

34. Wnioski i oświadczenia radnych.

35. Zakończenie.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij