Przejdź do treści

Powiat Inowrocławski Oficjalny portal

Wyszukiwarka

Szukaj

XXXIX sesja rady Powiatu Inowrocławskiego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

XXXIX sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego odbędzie się 15 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00. Sesja odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Inowrocławskiego przy ulicy Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego.
 4. Wybór sekretarza obrad.
 5. Informacja o  realizacji uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego podjętej na XXXVIII sesji  27 kwietnia 2018 roku i powierzonej do wykonania Przewodniczącemu Rady Powiatu.
 6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał podjętych na XXXVIII sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego 27 kwietnia 2018 roku.
 7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w okresie od 18 kwietnia     2018 roku do 29 maja 2018 roku.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 

     9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie          zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania          budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2017 rok.

         - wystąpienie Skarbnika Powiatu,

         - przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,

         - dyskusja,

         - podjęcie uchwały.

 

     10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie           absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2017 rok.

         - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tytułu                      wykonania budżetu  za  2017 rok dla Zarządu Powiatu Inowrocławskiego,

         - dyskusja,

         - podjęcie uchwały.

 

      11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia               sprawozdania z realizacji w 2017 roku zadań ujętych w „Programie promocji             zatrudnienia i aktywizacji   rynku pracy powiatu inowrocławskiego na lata 2014-           2020”.

           - wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu,

           - przedstawienie stanowiska Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji                         z Unią Europejską,

           - dyskusja,

          - podjęcie uchwały.

 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia       sprawozdania z zimowego utrzymania dróg powiatowych.

- wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu,

- przedstawienie stanowiska Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku    Publicznego,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych.

- wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu,

- przedstawienie stanowiska Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku   Publicznego,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego                   z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.

- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia,

- przedstawienie stanowiska Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji          z Unią Europejską,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian   w tym planie oraz ich zatwierdzenia.

- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia,

- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2017 rok z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2020”.

      - wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka                       w Inowrocławiu za rok 2017.

      - wystąpienie Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka,

- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za rok 2017.

- wystąpienie Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka,

- przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania        w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

- wystąpienie Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Inowrocławskiego instrumentem płatniczym.

- wystąpienie Skarbnika Powiatu,

- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok.

- wystąpienie Skarbnika Powiatu,

- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

 

 1.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2024.

- wystąpienie Skarbnika Powiatu,

- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Inowrocławskiego.

- wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,

- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wybiorcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego.

- wystąpienie Sekretarza Powiatu,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

 

 1. Informacja przewodniczących komisji o realizacji planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2018 roku.

- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

  - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu                     i Porządku Publicznego,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej,    Turystyki i Sportu,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa                        i Leśnictwa,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji    z Unią Europejską.

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 2018 roku.

- wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego na           II półrocze 2018 roku.

- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu                          i  Porządku Publicznego,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej,    Turystyki i Sportu,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji    z Unią Europejską.

- dyskusja,

-  podjęcie uchwały.

    

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

     29. Wnioski i oświadczenia radnych.

     30. Zakończenie.

 

Brakujące materiały zostaną dosłane w późniejszym terminie.

 

                   Zgodnie z art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2017 r.,            poz. 1868 z późn.  zm.),  niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas brania udziału radnego    w pracach organów powiatu.

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                   Rady Powiatu Inowrocławskiego

 

                                                                      Ryszard Jagodziński

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij