Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Szukaj

Regulamin konkursu plastycznego "Portret mistrza Jana"

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

 

 

Regulamin konkursu plastycznego dla szkół podstawowych "Portret mistrza Jana" organizowanego przez Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Poniższy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym: "Portret mistrza Jana".

2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (dalej zwane: Organizatorem).

§ 2 Cele konkursu

1. Celem konkursu jest uczczenie 160. rocznicy urodzin Jana Kasprowicza.

2. Przybliżenie dzieciom sylwetki wielkiego poety kujawskiego.

3. Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród uczniów szkół podstawowych.

§ 3 Zasady konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu inowrocławskiego oraz szkół podstawowych i instytucji imienia Jana Kasprowicza w Polsce.

2. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie pracy o wybranej tematyce: a) Portret Jana Kasprowicza b) Praca inspirowana życiem i twórczością Jana Kasprowicza.

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: a) klasy I – IV  b) klasy V – VIII.

4. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką.

5. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału prace publikowane lub zgłoszone wcześniej w innym konkursie.

7. Każdy Uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę konkursową swoimi danymi: imieniem i nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z Uczestnikiem Konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

8. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wypełniony DRUKIEM i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1); Formularze zgłoszeniowe należy dołączyć do pracy konkursowej. Prace niezawierające formularzy zgłoszeniowych nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

9. Uczestnik Konkursu oraz jego przedstawiciel ustawowy – przekazując pracę oświadcza, że uczestnikowi przysługuje wyłączne autorskie prawo majątkowe do przekazanej pracy. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ani ich autorom ani placówkom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności egzemplarza pracy Konkursowej.

10. Prace można złożyć osobiście w Muzeum lub przesłać na adres:

Muzeum im. Jana Kasprowicza

ul. Solankowa 33

88-100 Inowrocław

Koniecznie z dopiskiem – „Portret mistrza Jana 2020”. Koszty przesyłki ponosi uczestnik Konkursu. Termin dostarczenia prac upływa: 31.05.2020 r. Decydującym dniem jest data wpływu pracy konkursowej. Prace odebrane po terminie nie będą oceniane.

Powołana zostanie Komisja Konkursowa, która w ciągu 14 dni roboczych od końca terminu nadsyłania prac konkursowych wyłoni laureatów.

11. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o wynikach Konkursu.

12. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas plenerowej wystawy pokonkursowej.

13. Podczas wernisażu wystawy nastąpi rozdanie nagród i dyplomów. Jeżeli Laureat będzie nieobecny podczas rozdania  nagród,  wówczas zostanie mu ona  przesłana  drogą  pocztową  na  adres zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym.

14. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu z ramienia Muzeum jest Agnieszka Dzikiewicz (mjksztuka@wp.pl, tel. 52 357 58 73).

§ 4 Kryteria oceny prac konkursowych

Prace zostaną ocenione pod względem:

 1.1. zgodności z tematem;

 1.2. różnorodności stosowanych technik;

 1.3. oryginalności pracy;

 1.4. walorów artystycznych i estetycznych.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (jego przedstawiciela ustawowego) na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób.

2. Uczestnicy konkursu (ich przedstawiciele ustawowi) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119).

3. Administratorem zebranych danych osobowych jest Muzeum im. Jana Kasprowicza, ul. Solankowa 33, 88-100 Inowrocław (dalej muzeum), adres e-mali: solankowa33@wp.pl.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b RODO.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyrażono zgodę.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania oraz uzupełnienia, a w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim je zebrano lub są przetwarzane, w przypadku gdy nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub w przypadku gdy dane osobowe zostały zebrane na potrzeby marketingowe uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia, ograniczania przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Uczestnik również ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy RODO.

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest w nim uczestnictwo.

11. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

12. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

13. Wszelkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu tj. 17.02.2020 r.

Pełna treść regulaminu oraz oświadczenia do pobrania tutaj:

Portret mistrza Jana

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij