Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Szukaj

Zakres działania wydziałów Starostwa Powiatowego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Wydział Organizacyjny

Wydziałem kieruje Naczelnik Beata Nijak
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
II piętro
tel. 52 35 92 113
e-mail: oso@inowroclaw.powiat.pl

Wydział Organizacyjny podzielony jest na:
a) Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich
b) Referat Administracyjno-Gospodarczy
c) Referat Informatyki
d) Referat ds. zamówień publicznych

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

Realizowanie zadań przez Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich:

1) w zakresie spraw organizacyjnych:

a) opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji,

b) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego i kontrola jego realizacji,

c) obsługa sekretariatu Starosty, Wicestarosty, Członka Zarządu, posiedzeń Zarządu Powiatu, narad, spotkań itp.,

d) prowadzenie i obsługa centrali telefonicznej,

e) obsługa urządzeń kserograficznych,

f)  prowadzenie  Kancelarii ogólnej,

g) prowadzenie biblioteki Starostwa,

h) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz,  przyjmowanie   interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów
 ze Starostą, Wicestarostą i Członkiem Zarządu,

i) prowadzenie zbioru spraw powierzonych innym jednostkom na podstawie porozumień,

j) prowadzenie rejestrów zawartych umów i porozumień, zarządzeń Starosty
 oraz uchwał Zarządu,

k) prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,

l)  prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych,

m) gospodarowanie taborem samochodowym,

2) w zakresie  spraw kadrowych:

a) przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem szkół, instytucji kultury i Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu;                      

b) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, szkół, instytucji kultury
i Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

c) wypełnianie i przekazywanie do ZUS oraz innych instytucji, niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,

d) organizowanie i nadzorowanie praktyk zawodowych, odbywanych w Starostwie przez uczniów i studentów,

e) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w zakresie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych oraz staży,

f) opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących spraw kadrowych w Starostwie,

g) prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników samorządowych,

h) prowadzenie spraw związanych z naborem na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,

i) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,

j) zapewnienie metod, kontroli i niezbędnej dokumentacji w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy w Starostwie i podległych jednostkach,

k) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

l) prowadzenie spraw związanych z profilaktyczną ochroną zdrowia pracowników,
w zakresie kierowania na badania lekarskie,

m) prowadzenie i realizacja spraw emerytalnych i rentowych pracowników, prowadzenie

n) ewidencji emerytów i rencistów oraz dbanie o odpowiednie ich zabezpieczenie socjalne,

o) opracowywanie projektu Regulaminu Pracy Starostwa,

p) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.

3) w zakresie spraw obywatelskich:

a) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń
i fundacji,

b) prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjno-biurową punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego,

c) prowadzenie obsługi   administracyjnej  skarg  i  wniosków  wpływających 
do Starostwa, a w szczególności:

- czuwanie nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi, w trybie i na zasadach określonych w przepisach postępowania administracyjnego,

- udzielanie osobom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwienia sprawy, kierowanie ich do właściwego wydziału
lub zorganizowanie przyjęcia przez naczelnika właściwego wydziału, Starostę, Wicestarostę lub Członka Zarządu,

- prowadzenie kontroli przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg
i wniosków w wydziałach,

- opracowywanie okresowych analiz rozpatrywanych i załatwianych skarg  i wniosków,

- prowadzenie rejestru i zapewnienie terminowego udzielania odpowiedzi przez Starostę lub wskazaną  jednostkę organizacyjną - na petycje,  zapytania, interpelacje i wnioski zgłaszane przez radnych, posłów,  senatorów RP.

Realizowanie zadań przez Referat Administracyjno-Gospodarczy:

1) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych :

a) zabezpieczenie mienia Starostwa i konserwacja urządzeń i sprzętu,

b) zapewnienie właściwej informacji wizualnej o miejscu i czasie pracy Starostwa, w tym jednostek podległych, mających siedzibę w budynkach Starostwa,

c) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym,

d) prowadzenie rejestru wydatków oraz spraw dotyczących zaangażowania środków finansowych, związanych z obsługą Starostwa,

e) ewidencjonowanie środków trwałych i pozostałego wyposażenia Starostwa oraz ewidencjonowanie stanów i zmian w środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych, naliczanie umorzeń,

f) prowadzenie archiwum zakładowego, w tym wdrażanie i stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

g) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;

2) w zakresie gospodarowania mieniem:

a) administrowanie budynkami Starostwa,

b) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem właściwego stanu technicznego
i sanitarnego budynków i pomieszczeń, w tym zabezpieczenia przeciwpożarowego,

c) nadzór nad gospodarką lokalami mieszkalnymi w Powiecie,

d) opracowywanie projektów umów najmu i użyczenia dotyczących mienia Powiatu,

e) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem powiatowym zasobem mieszkaniowym,

f) inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu zmniejszanie kosztów utrzymania nieruchomości,

g) administrowanie mieniem po zlikwidowanych jednostkach,

h) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu.

 

Realizowanie zadań przez Referat Informatyki:

 

1) w zakresie obsługi informatycznej Starostwa:

a) kierowanie procesem informatyzacji Starostwa,

b) administrowanie i pełnienie nadzoru nad siecią komputerową,

c) obsługa techniczna sprzętu komputerowego, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania,

d) nadzór nad zakupem i serwisem sprzętu komputerowego,

e) wykonywanie czynności związanych z diagnostyką, naprawą, modernizacją, usuwaniem awarii sprzętu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa,

f) podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie wdrażania nowoczesnych technik pracy biurowej oraz obsługi interesantów,

g) współdziałanie z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie realizacji zadania dotyczącego zgłaszania zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

h) organizowanie szkoleń z zakresu informatyki dla pracowników Starostwa,

i) tworzenie we współpracy z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi projektów opracowań w zakresie rozwiązań oraz koncepcji informatycznych
i teleinformatycznych,

j) wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie systemów informatycznych
i teleinformatycznych,

k) prowadzenie spraw technicznych związanych z obsługą telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępem do internetu.

2) w zakresie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej:

a) obsługa BIP, w zakresie przewidzianym umową z dostawcą aplikacji informatycznych, umożliwiających prowadzenie przedmiotowej strony internetowej,

b) gromadzenie, przygotowywanie i aktualizowanie w Biuletynie danych dotyczących funkcjonowania Starostwa,

c) obsługa poczty elektronicznej.

3) w zakresie działań Pełnomocnika ds. Społeczeństwa Informacyjnego:

a) przekazywanie wiedzy na temat potrzeby, zasad tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego,

b) prowadzenie wspólnej i skorelowanej polityki informacyjnej na szczeblu samorządu,

c) współpraca z organizacjami typu NGO i innymi podmiotami społecznymi   w zakresie realizacji wspólnych projektów dotyczących działań na rzecz społeczeństwa informacyjnego.

 

Realizowanie zadań przez Referat ds. zamówień publicznych:

Do podstawowych zadań Referatu ds. zamówień publicznych należy
wykonywanie zadań w zakresie zamówień publicznych, a w szczególności:

1) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dla Starostwa;

2) prowadzenie ewidencji i archiwizowanie dokumentacji przetargowej;

3) opisywanie faktur i rachunków realizowanych w Starostwie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych;

5) rejestr faktur, kontrola realizacji zadań w terenie;

6) sprawdzanie aktualizacji przepisów prawa;

7) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych;

8) informowanie o szkoleniach;

9) opracowywanie projektu i zmian do Regulaminu Zamówień Publicznych

10) dbałość o prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych w zakresie prawa zamówień publicznych.

 

Wydział Budżetowo-Finansowy

Naczelnik Wydziału - Główna Księgowa Bogumiła Giża
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 190
I piętro p. 121
e-mail: finanse@inowroclaw.powiat.pl


Wydział Budżetowo-Finansowy podzielony jest na:
a) Referat Budżetowy
b) Referat Finansowy

Zakres działania Wydziału Budżetowo-Finansowego obejmuje:

1) realizowanie zadań w zakresie obsługi budżetu Powiatu przez Referat Budżetowy
w szczególności:

a)      opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu,

b)      opracowywanie projektu budżetu Powiatu,

c)      nadzorowanie prawidłowości opracowywania i weryfikacja projektów planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych,

d)    przekazywanie jednostkom organizacyjnym Powiatu pisemnych informacji
o dokonanych zmianach w planach finansowych oraz w planach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu,

e)      opracowywanie projektów uchwał Zarządu oraz Rady Powiatu dotyczących budżetu Powiatu, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz innych uchwał wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych,

f)  sporządzanie sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych organu oraz sprawozdań zbiorczych,

g)  analizowanie wykonania budżetu za okresy sprawozdawcze,

h) prowadzenie     księgowości     syntetycznej     i     analitycznej     dochodów 
i wydatków organu,   zgodnie  z   przepisami  o  rachunkowości  i  ustawą o finansach publicznych,

i)       dystrybuowanie  środków  na  rachunki bankowe poszczególnych jednostek Powiatu, zgodnie z aktualnym planem finansowym,        

j)       bieżąca współpraca z bankiem obsługującym budżet Powiatu,

k)      sporządzanie bilansu budżetu oraz zbiorczych sprawozdań finansowych Powiatu na podstawie złożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu jednostkowych sprawozdań finansowych,

l)       sporządzanie skonsolidowanego bilansu, zestawienia zmian w funduszu rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Powiatu,

m)   współpraca z Kujawsko-Pomorskiem Urzędem Wojewódzkim w sprawach dotacji celowych oraz z urzędami skarbowymi w sprawach związanych z udziałami Powiatu w podatku CIT oraz PIT,

n)      przekazywanie obowiązujących sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

o)  przekazywanie projektów uchwał oraz uchwał Rady i Zarządu Powiatu Inowrocławskiego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

p)      przekazywanie uchwał Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

q)      sporządzanie i przekazywanie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy półrocznych analiz dotyczących realizacji dotacji celowych oraz informacji z wykonania dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

2) realizowanie zadań w zakresie finansowo-księgowej obsługi Starostwa przez Referat Finansowy w szczególności:

a)    planowanie oraz nadzorowanie realizacji budżetu Starostwa,

b)   opracowywanie projektów planów finansowych dla Starostwa oraz wnioskowanie zmian w planach finansowych,

c)    prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów Skarbu Państwa,

d)   prowadzenie obsługi księgowej projektów unijnych,

e)    prowadzenie   ewidencji   księgowej   (syntetycznej  i  analitycznej) dochodów i wydatków Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,

f)    sporządzanie sprawozdań budżetowych Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g)   prowadzenie   obsługi   kasowej   Starostwa,  przestrzeganie  zasad rozliczeń  pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

h)   nadzorowanie planowania wydatków osobowych Starostwa,

i)     prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

j)     prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

k)   windykacja należności,

l)     współdziałanie z bankami, organami skarbowymi, zakładem ubezpieczeń społecznych,

m)  opracowywanie   projektów   przepisów   wewnętrznych,   dotyczących  zasad rachunkowości  w  jednostce,  a zwłaszcza: polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, instrukcji kasowej,

n)   prowadzenie rejestru podatku VAT Starostwa, zbieranie informacji i deklaracji cząstkowych celem centralizacji podatku VAT Powiatu,
o)   sporządzanie sprawozdań finansowych tj. bilansu, zestawienia zmian w funduszu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu,

p)   prowadzenie ewidencji księgowej pobranych opłat ewidencyjnych oraz sporządzanie sprawozdania CEPiK do Ministerstwa Cyfryzacji,

q)   sporządzanie list wypłat dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach organizacyjnych Powiatu na podstawie rachunków do umów zlecenie zatwierdzonych przez kierowników jednostki oraz ewidencji godzin wykonanego zlecenia oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w programie Płatnik, prowadzenie ewidencji księgowej rozrachunków z tytułu ww. zobowiązań
i należności,

r)    prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w części dotyczącej planów finansowych Wydziału Budżetowo-Finansowego oraz weryfikacja zaangażowania wydatków budżetowych wprowadzonych do ewidencji przez pozostałe Wydziały Starostwa.

 

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia
Naczelnik Wydziału - Beata Kowalska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
IV piętro p. 160
tel. 52 35 92 144
e-mail: edukacja@inowroclaw.powiat.pl

Do podstawowych zadań Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia należy w szczególności:

1) w zakresie oświaty:

a) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół dla dorosłych,

b) zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,

c) przygotowywanie projektu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych,

d) prowadzenie:

- spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw administracyjnych,

- prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,

- prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,

- ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

e) zatwierdzanie planów organizacyjnych nadzorowanych jednostek,

f) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,

g) przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,

h) przygotowywanie projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli,

i) określanie zasad łączenia szkół z oddziałami sportowymi, szkół mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, szkół z oddziałami specjalnymi, szkół dwujęzycznych w zespoły szkół,

j) zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

k) kierowanie małoletnich do ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,

l) refundacja dodatku pieniężnego wypłacanego z tytułu opieki nad uczniami szkół zawodowych realizującymi program nauki zawodu w formie praktyki zawodowej,

2) w zakresie sportu:

a) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji, b) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

c) wspieranie inicjatyw stowarzyszeń i klubów sportowych w zakresie rozwijania różnych form sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych na szczeblu ponadgminnym,

d) tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla działalności w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej, w tym:

- popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej, - organizowanie i współorganizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych zgodnych z kalendarzem szkolnego związku sportowego,

- pomoc w szkoleniu kadry instruktorskiej,

- współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi w zakresie sportu i rekreacji,

- nadzór nad rozwojem, dostępnością i utrzymaniem bazy sportowej Powiatu,

- wprowadzenie skutecznych metod rozwoju poziomu szkolenia sportowego i kształtowania postaw sprzyjających poprawie pozycji Powiatu Inowrocławskiego w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polskie Związki Sportowe i zarząd Szkolnego Związku Sportowego, oraz koordynowanie działań zapewniających zrównoważone działania w tym zakresie, z uwzględnieniem dyscyplin wiodących na terenie Powiatu,

- tworzenie warunków partnerskiego współdziałania z gminami w celu opracowania Programu rozwoju Powiatu w zakresie rozwoju sportu.

3) w zakresie turystyki:

a) upowszechnianie turystyki,

b) prowadzenie spraw związanych z promocją, reklamą oraz informacją turystyczną,

c) współpraca z jednostkami zajmującymi się turystyką.

4) realizowanie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze zadań publicznych określonych w ustawie;

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w realizacji przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

a) opracowywania corocznego programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

b) opracowywania sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

c) organizowania i koordynowania bieżących kontaktów pomiędzy Powiatem i organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d) organizowania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu, ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

e) organizowania prac Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych,

f) sporządzanie umów o realizację zadań publicznych z oferentami wyłonionymi w trybie konkursu ofert,

g) oceny merytorycznej sprawozdania z wykonania zadań zleconych przez Powiat; h) współpraca i podejmowanie działań z organizacjami pozarządowymi, samorządami i innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań, w szczególności:

- na poprawę warunków sprzyjających rozwojowi sportu,

- upowszechniania i krzewienia kultury fizycznej ,

- nadzoru nad rozwojem, dostępnością i utrzymaniem bazy sportowej powiatu,

- wspierania organizacyjnego i finansowego organizacji imprez sportowych i w zakresie rekreacji ruchowej,

- wprowadzania skutecznych metod rozwoju poziomu szkolenia sportowego i kształtowania postaw sprzyjających poprawie pozycji Powiatu Inowrocławskiego w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polskie Związki Sportowe i zarząd Szkolnego Związku Sportowego,

- koordynowania działań zapewniających zrównoważone działania w tym zakresie, z uwzględnieniem dyscyplin wiodących na terenie Powiatu,

- tworzenie warunków partnerskiego współdziałania z gminami w celu opracowania Programu rozwoju Powiatu w zakresie rozwoju sportu;

i) współpraca z Biurem Rozwoju i Inicjatyw Europejskich, w zakresie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego, 6) w zakresie ochrony zdrowia:

a) prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem, prowadzeniem i likwidacją Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu, nadawaniem mu statutu oraz sprawowaniem nadzoru przez organ, który utworzył Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji organów Powiatu, b) organizowanie konkursu na stanowisko kierownika Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu oraz zastępcy kierownika w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem oraz prowadzenie spraw wynikających z braku wyłonienia przez komisję konkursową w kolejnych dwóch konkursach kierownika zakładu, z przyczyn określonych w ustawie,

c) prowadzenie czynności związanych z nadzorem Zarządu Powiatu nad realizacją przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu zadań statutowych,

d) prowadzenie czynności związanych z nadzorem Zarządu Powiatu nad prawidłowością gospodarowania mieniem przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

e) prowadzenie czynności związanych z nadzorem Zarządu Powiatu nad prawidłową gospodarką finansową Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

f) współdziałanie z Radą Społeczną Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

g) przygotowywanie projektów umów zawieranych z rektorami państwowych uczelni medycznych na udostępnianie oddziału medycznego, który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania,

h) wykonywanie zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej na terenie Powiatu, i) opracowywanie decyzji o wydanie zwłok szkołom wyższym,

j) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

k) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,

l) przygotowywanie projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,

m) udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w zakresie ochrony zdrowia oraz sprawozdawczości w wyżej wymienionym zakresie, n) udział w opracowywaniu strategii polityki zdrowotnej w Powiecie,

7) współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Inowrocławiu w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia;

8) współpraca z Powiatowym Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu w zakresie spraw realizowanych przez wydział,

9) wykonywanie zadań w zakresie określonym w przepisach szczególnych, związanych z nadzorem, gospodarką finansową, kontrolą lub zwierzchnictwem nad jednostkami określonymi w załączniku nr 4 do Regulaminu.

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału - Bernarda Nowak
Geodeta Powiatowy - Dawid Kaźmierski

aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
parter p. 106a
tel. 52 35 92 130
e-mail: geodezja@inowroclaw.powiat.pl

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami podzielony jest na:
a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
b) Referat Gospodarki Nieruchomościami

Zakres działania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami obejmuje:

1)    realizowanie zadań przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, do którego podstawowych zadań należy realizacja spraw
w zakresie powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:

a)    prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (katastru) oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) zakładanie osnów szczegółowych,

c)  zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

d)   przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

e) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

f) przeprowadzanie narad koordynacyjnych dotyczących sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

2)   realizowanie zadań przez Referat Gospodarki Nieruchomościami, do którego podstawowych zadań należy w szczególności:

a) w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu:

-     tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, a następnie prawidłowe gospodarowanie tymi zasobami,

-     prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem oraz zwrotem nieruchomości zbędnych na cele wywłaszczenia, ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości,

-     prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-     przeprowadzanie na koszt Skarbu Państwa postępowania scaleniowego
lub wymiennego,

-     naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

-     prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem
na własność działek gruntów i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę,

-     podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,

-     prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowań za grunty przejęte
z mocy prawa przez jednostki samorządu terytorialnego,

b) w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

-     wyłączanie gruntów rolnych z produkcji,

-     prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów rolnych i leśnych.

 

Wydział Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji
Naczelnik Wydziału - Danuta Malicka
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 234
tel. do wydziału: 52 35 92 232, 233, 235, 236.
fax. 52 35 92 232, 233
e-mail: budownictwo@inowroclaw.powiat.pl
e-mail: budownictwo.ino@wp.pl   

Do podstawowych zadań Wydziału Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej należy w szczególności:

1)    wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:

a)    zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b)   właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,

2)      kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;

3)        prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, bądź odmową zgody na odstępstwo
od przepisów techniczno-budowlanych;

4)        przygotowywanie pozwoleń na budowę;

5)        przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;

6)        zgłaszanie sprzeciwu w sprawie robót budowlanych niewymagających pozwolenia
na budowę i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;

7)        przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce, nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia;

8)        przygotowywanie  decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;

9)        przygotowywanie  postanowień   dotyczących   nakładania   obowiązku  usunięcia   nieprawidłowości w projekcie budowlanym  i zatwierdzenie projektu budowlanego;

10)    przygotowywanie decyzji dotyczących stwierdzania wygaśnięcia decyzji
o pozwoleniu na budowę;

11)    prowadzenie  rejestrów  przyjętych wniosków, wydanych decyzji o pozwoleniu
na budowę i rozbiórkę, przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem
na budowę;

12)    przygotowywanie  decyzji  o  przenoszeniu  pozwolenia  na budowę na rzecz innej osoby;

13)    rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości   oraz   warunków  korzystania  z  tego  budynku,  lokalu  lub nieruchomości;

14)    przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu  budowlanego lub jego części;

15)    uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:

a)    linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów, innych miejsc publicznych,

b)   przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzanych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,

16)    prowadzenie analiz i studiów z zakresu gospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju;

17)    opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego;

18)    potwierdzanie spełnienia  wymagań  samodzielnego lokalu, dla celów  ustanowienia odrębnej własności lokalu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

19)    potwierdzanie powierzchni  użytkowej i wyposażenia mieszkania lub domu jednorodzinnego,  dla celów dodatku  mieszkaniowego;

20)    przygotowywanie decyzji lokalizacji dla dróg powiatowych i gminnych, zatwierdzanie planów podziałów dla tych dróg, wydawanie zezwoleń na budowę tych dróg, decyzji na użytkowanie tych dróg i nadawanie decyzjom klauzuli natychmiastowej wykonalności;

21)    bieżąca współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

      2. W zakresie inwestycji i remontów realizowanych w obiektach Starostwa
i jednostkach organizacyjnych Powiatu za wyjątkiem Zarządu Dróg Powiatowych
w Inowrocławiu:

1)        opracowywanie projektów i planów finansowo-rzeczowych w zakresie inwestycji
i remontów realizowanych przez Powiat;

2)        kompleksowe przygotowywanie procesów inwestycyjnych, w tym uzyskiwanie decyzji
o warunkach zabudowy, koordynowanie wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę oraz kompletowanie dokumentów
 do wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w zakresie działań inwestycyjnych;

3)        przygotowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami;

4)        nadzorowanie i koordynowanie realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;

5)        pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego;

6)        przygotowywanie i uczestnictwo w odbiorach inwestycji i przekazywanie obiektów inwestycyjnych do eksploatacji;

7)        wykonywanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich;

8)        rozliczanie finansowe inwestycji i remontów;

9)        przygotowywanie wniosków o przydział środków finansowych  na poszczególne zadania;

10)    opracowywanie informacji o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;

11)    udział w przetargach;

12)    sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem środków materiałowych
i finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych  i remontowych;

13)    aprobowanie i parafowanie rachunków i faktur (badanie ich zgodności z umową) wystawionych przez wykonawców i dostawców;

14)    prowadzenie dokumentacji zadań inwestycyjno-remontowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

15)    współdziałanie z Biurem Rozwoju i Inicjatyw Europejskich w zakresie opracowywania projektów strategii rozwoju Powiatu;

16)    sprawowanie nadzoru nad przeglądami technicznymi obiektów budowlanych
w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

 

Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik Wydziału - Anna Skirzyńska
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
e-mail: komunikacja@inowroclaw.powiat.pl     


Wydział Komunikacji i Transportu podzielony jest na:
a) Referat Rejestracji Pojazdów
b) Referat Praw Jazdy
c) Referat Transportu i Dróg


Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy
 w szczególności:

1)  w zakresie Referatu Rejestracji Pojazdów:

-     prowadzenie spraw związanych z rejestracją, rejestracją czasową oraz rejestracją    czasową warunkową pojazdów,

-    wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych na szybę,

- wydawanie kart pojazdów dla pojazdów samochodowych przy pierwszej rejestracji
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- wyrejestrowanie pojazdów w przypadkach określonych w ustawie,

- czasowe wycofanie pojazdów z ruchu w przypadkach określonych
w ustawie,

- przyjmowanie zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeśli była wydana,

- dokonywanie adnotacji urzędowych w dokumentach rejestracyjnych pojazdu zgodnie  z ustawą oraz z odrębnymi przepisami,

-  przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,

- nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu w przypadkach określonych
w ustawie,

- wydawanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej,

- kierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do rejestracji, jeśli pojazd uczestniczył
w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska,

-prowadzenie ewidencji zatrzymanych dowodów rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych i ich wydawanie po ustaniu przyczyny zatrzymania,

- wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu oraz potwierdzające określone fakty lub stan prawny,

- przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców danych i informacji
o pojazdach i ich właścicielach (posiadaczach),

- udostępnianie danych stanowiących zasób akt referatu uprawnionym podmiotom.

2) w zakresie Referatu Praw Jazdy:

- prowadzenie rejestru kierowców, wydanych uprawnień oraz zdarzeń wpływających na ograniczenia w korzystaniu z uprawnień,

- prowadzenie rejestru osób bez uprawnień,

- wydawanie krajowych praw jazdy, wymiana (zmiana danych, wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji zawodowej), wydawanie wtórnika,

- wykonywanie w dokumentach praw jazdy wpisów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenia szkolenia okresowego,

- wydawanie pozwoleń na kierowanie tramwajem,

-wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

- wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

-wymiana zagranicznych praw jazdy na krajowe prawa jazdy,

-obsługa systemu EUCARIS,

-realizowanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

-wydawanie decyzji o zatrzymaniu i zwrocie dokumentu prawa jazdy,

- wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi po ustaniu przyczyny, która spowodowała ich cofnięcie,

-wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy i jej uchyleniu,

-wydawanie decyzji dla osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kierującej na badania lekarskie i psychologiczne oraz kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,

- wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym w razie przekroczenia, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

-przyjmowanie od Policji i ewidencjonowanie zatrzymanych praw jazdy oraz zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy od organów prokuratury i sądów,

- generowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) i udostępnianie osobie, której dotyczy oraz ośrodkom szkolenia kierowców i ośrodkom egzaminowania,

- przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców danych o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami lub którym uprawnienia zatrzymano lub cofnięto,

-udostępnianie danych stanowiących zasób akt referatu uprawnionym podmiotom.

3) w zakresie Referatu Transportu i Dróg:

-    prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz wydawanie zezwoleń do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,

-    przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów oraz  wydawanie zaleceń pokontrolnych,

-    wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,

-    wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,

-     wydawanie decyzji o cofnięciu diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych,

-    prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz spraw związanych
ze szkoleniem kandydatów na kierowców,

-    prowadzenie ewidencji innych podmiotów prowadzących szkolenie,

-    prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców poprzez system informatyczny pn. „Portal Starosty”,

-    wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji instruktorów oraz wydawanie i przedłużanie ważności legitymacji instruktora,

-    wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji wykładowców oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji wykładowców,

-    wydawanie decyzji o skreśleniu instruktora i wykładowcy z ewidencji,

-    wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji ośrodków szkolenia kierowców i ich skreśleniu z ewidencji,

-    prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad szkoleniem prowadzonym w ośrodkach szkolenia kierowców,

-    kontrola ośrodków szkolenia kierowców,

-    przygotowywanie rankingów zdawalności egzaminów kandydatów na kierowców,

-    prowadzenie postępowań i spraw związanych z badaniem dobrej reputacji przewoźników,

-    współpraca z organami kontrolnymi,

-    wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
i rzeczy,

-    wydawanie licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
oraz pojazdem samochodowym do przewozu od 7 do 9 osób,

-    wydawanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,

-    wydawanie zaświadczeń na transport drogowy na potrzeby własne, osób i rzeczy,

-    organizacja publicznego transportu zbiorowego,

-    zarządzanie publicznym transportem zbiorowym,

-    organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,

-    wydawanie potwierdzeń zgłoszenia przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

-    wydawanie decyzji o odmowie wydania potwierdzenia zgłoszenia przewozu,

-    koordynacja oraz zatwierdzanie rozkładów jazdy,

-    wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnego przewozu osób,

-    wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób,

-    przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisie, zakazie, wykreśleniu z rejestru  działalności regulowanej,

-    udostępnianie danych stanowiących zasób akt referatu uprawnionym podmiotom,

-    prowadzenie spraw związanych  z usuwaniem pojazdów, prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi oraz przepadkiem pojazdów na rzecz Powiatu Inowrocławskiego,

-    prowadzenie spraw w zakresie organizacji ruchu drogowego:

 • zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
 • rozpatrywanie projektów organizacji ruchu,
 • zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów,
 • opiniowanie projektów organizacji ruchu dla organów wyższego szczebla,
 • prowadzenie kontroli prawidłowości stosowania i funkcjonowania oznakowania drogowego,
 • współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa
  z innymi organami,
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie imprez z wykorzystaniem dróg gminnych
  i powiatowych.

2. Wydział Komunikacji i Transportu udostępnia dane stanowiące zasób akt pojazdów i kierowców uprawnionym podmiotom.

3. Wydział Komunikacji i Transportu współpracuje z Zarządem Dróg Powiatowych         w Inowrocławiu w zakresie spraw realizowanych przez wydział.

4. Wydział Komunikacji i Transportu wykonuje czynności związane z nadzorem i kontrolą nad Zarządem Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik Wydziału - Janusz Królikowski
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 286, 287, 288, 289, 290
fax. 52 35 92 289
e-mail: osr@inowroclaw.powiat.pl   

Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy w szczególności:

1)   w zakresie ochrony środowiska:

a)    przygotowywanie pozwoleń zintegrowanych,

b)   przygotowywanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

c)    przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać
na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

d)   przygotowywanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

e)    przygotowywanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych,

f)    przygotowywanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska, prowadzący instalację, do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,

g)   przygotowywanie decyzji, nakładających na podmioty negatywnie oddziaływujące
na środowisko, obowiązek ograniczenia oddziaływania  na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,

h)   sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,

i)     występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia naruszenia
przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska
lub gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić,

j)     prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

k)   udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

l)     prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,

m) przygotowywanie opinii o obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego,

n)   prowadzenie czynności związanych ze sporządzaniem i wykonywaniem powiatowego programu ochrony środowiska,

 • o)   przygotowywanie opinii gminnych programów ochrony środowiska,

p)   przygotowywanie opinii projektów uchwał w sprawie programu ochrony powietrza oraz projektów uchwał w sprawie planu działań krótkoterminowych,

q)      wykonywanie zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych,

r)    przygotowywanie opinii projektów uchwał w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,

s)    dokonywanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz prowadzenie wykazu tych zanieczyszczeń,

t)     opiniowanie projektu planu remediacji w odniesieniu do zanieczyszczenia gruntów wykorzystywanych na cele rolne,

u) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,

w) przygotowywanie opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

 x) przygotowywanie opinii postanowień o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postanowień o zakresie raportu, a także decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięć wymagających pozwolenia zintegrowanego,

2)   w zakresie gospodarki odpadami:

a)    przygotowywanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

b)  przygotowywanie zezwoleń  na zbieranie odpadów,

c)  przygotowywanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,

d)   przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,

e)    przygotowywanie informacji dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczącej zgodności działalności prowadzonej przez odbiorcę odpadów
z przepisami prawa regulującymi prowadzenie takiej działalności,

f)    przygotowywanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi,

g)   przygotowywanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

3)   w zakresie gospodarki wodnej:

a)    przygotowywanie decyzji w sprawach ponoszenia świadczeń na rzecz spółek wodnych,

b)   sprawowanie nadzoru i kontroli nad spółkami wodnymi,

c)    przyjmowanie zgłoszeń zamierzonego wykonywania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań nie wymagających pozwolenia wodnoprawnego,

4)   w zakresie geologii i górnictwa:

a)    przygotowywanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża nieobjętego własnością górniczą, o obszarze nieprzekraczającym 2 ha i wydobyciu kopaliny nieprzekraczającym 20 000 m3 w roku kalendarzowym, prowadzonym metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych,

b)   przygotowywanie decyzji określających wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej
za wydobytą kopalinę, w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna,

c)    przygotowywanie decyzji ustalającej opłatę dodatkową w przypadku wykonywania działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych
w koncesji lub projekcie robót geologicznych,

d)   przygotowywanie decyzji nakazującej przedsiębiorcy, dokonanie obmiaru wyrobiska
i przedłożenie operatu ewidencyjnego,

e)    przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych,

f)    przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywanie wykopów oraz otworów wiertniczych na obszarach górniczych,

g)   przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne,

h)   sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji, projektowania prac geologicznych
oraz sporządzania dokumentacji geologicznych,

i)     gromadzenie, przechowywanie, chronienie i udostępnianie informacji geologicznych,

j)     przygotowywanie decyzji określających kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów po działalności górniczej,

k)   prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,

l)     przygotowywanie opinii lub uzgodnień studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji
o warunkach zabudowy, gminnego programu rewitalizacji, w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

m) przygotowywanie uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,

5)   w zakresie ochrony przyrody:

a)    przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy,

b)   przygotowywanie decyzji wymierzających administracyjną karę pieniężną
za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

c)    prowadzenie rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r., zaliczonych
do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,

d)   przygotowywanie opinii do zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok, wydawanego przez marszałka województwa,

e)    przyjmowanie informacji o drzewach i krzewach usuniętych w związku
z prowadzeniem akcji ratowniczej oraz o drzewach i krzewach stanowiących złomy lub wywroty.

6)   w zakresie leśnictwa:

a)    dokonywanie oceny udatności upraw zalesionych gruntów rolnych,

b)   prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

c)    prowadzenie spraw w zakresie zlecania opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

d)   prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i nadzorowaniem wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

e)    prowadzenie spraw w zakresie zlecania przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa,

f)    przygotowywanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa,

g)   przygotowywanie decyzji w sprawach pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,

h)   przygotowywanie decyzji w sprawach uznawania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa za ochronne lub pozbawiania ich tego charakteru,

i)     przygotowywanie zarządzeń wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych
w lasach zagrożonych organizmami szkodliwymi, niestanowiących własności Skarbu Państwa,

j)     przygotowywanie decyzji w sprawach przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem
lub przebudową drzewostanu w lasach, niebędących we władaniu Lasów Państwowych,

k)   przygotowywanie decyzji w sprawie zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny,

l)     przygotowywanie zaświadczeń o gruntach leśnych objętych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,

7)   w zakresie łowiectwa:

a)    prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich oraz rozliczaniem czynszów dzierżawnych między nadleśnictwami i gminami,

b)   prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jego posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny,

c)    przygotowywanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,

d)   przygotowywanie decyzji w sprawach odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny,
w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę,

8)   w zakresie rybactwa:

a)    przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, niezaliczonej
do śródlądowych wód żeglownych,

b)   przygotowywanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym
lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

c)    rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,

d)   wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

e)    prowadzenie spraw związanych z powołaniem lub wyrażeniem zgody
na powołanie społecznej straży rybackiej.

Wydział Kultury i Promocji Powiatu

Naczelnik Wydziału - Monika Dąbrowska

aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III piętro p. 159a
tel. 52 35 92 154, BIP 52 35 92 155
e-mail: promocja@inowroclaw.powiat.pl;
starostwo@inowroclaw.powiat.pl

 

Do podstawowych zadań Wydziału Kultury i Promocji  należy w szczególności wykonywanie zadań:

1)         w zakresie kultury:

a)      prowadzenie spraw związanych z tworzeniem powiatowych instytucji kultury, w zakresie  niezastrzeżonym do kompetencji organów Powiatu;

b)      współdziałanie w zakresie organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,

c)    pomoc w rozwoju twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,

d)      współdziałanie w zakresie wymiany kulturalnej,

e)    załatwianie spraw związanych z dotowaniem i funkcjonowaniem powiatowej biblioteki publicznej,

f)    przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury,

g)   przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,

h) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne
o przypadku ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,

i)     zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku
lub znalezisku archeologicznym,

j)     współpraca i podejmowanie działań z organizacjami pozarządowymi, samorządami i innymi podmiotami  w zakresie realizowanych zadań, w szczególności:

-  ochrona dziedzictwa kulturowego powiatu inowrocławskiego, w tym upowszechnianie i promowanie tradycji i obyczajów ziemi kujawskiej,

- propagowanie twórczości ludowej,

- promowanie wiedzy o historii Powiatu,

-upowszechnianie wiedzy o zabytkach regionu,

-  upowszechnianie i promowanie wiedzy o szlakach historycznych i kulturowych
na terenie Powiatu,

k) wspieranie organizacyjne i finansowe organizacji powiatowych imprez kulturalnych,

l)   ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- organizowanie konkursów ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Powiatu,

-  sporządzanie umów na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych, niestanowiących własności Powiatu,

- ocena merytoryczna i formalna sprawozdania z rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane do obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,

m) wykonywanie zadań w zakresie określonym w przepisach szczególnych, związanych z  nadzorem, kontrolą lub zwierzchnictwem nad Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,

n) przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem Dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

2) w zakresie promocji Powiatu:

a)    promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu
w kraju i za granicą,

b)   promocja Powiatu przez uczestnictwo w targach i innych imprezach,

c)      opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych o Powiecie,

d)   prowadzenie ewidencji materiałów promocyjnych oraz spraw związanych z ich dystrybucją na cele promocyjne,

e)    prowadzenie rocznego kalendarza imprez powiatu inowrocławskiego,

f)    gromadzenie materiałów dotyczących działalności Powiatu i Starostwa,

g)   sporządzanie dokumentacji fotograficznej na potrzeby informacyjne i promocyjne,

h)   przygotowywanie zaproszeń, pism gratulacyjnych, listów okolicznościowych,

i)     udział w projektach zewnętrznych służących promocji Powiatu;

j)     przygotowywanie projektów publikacji własnych cyklicznych i okolicznościowych;

k)   przygotowywanie imprez pod patronatem Starosty;

l)     rozpatrywanie wniosków o przyznanie patronatów Starosty Inowrocławskiego.

 

Biuro Prawne
Radcą Prawnym Koordynatorem jest Henryka Kowalczewska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III piętro p. 149
tel. 52 35 92 158

 

W skład Biura Prawnego wchodzą samodzielne stanowiska pracy – radcowie prawni oraz pracownik ds. administracyjno-biurowych.

2. Do zakresu działania radcy prawnego należy:

1) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

2) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych stanowionych przez Radę, Zarząd i Starostę;

3) udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, w zakresie zadań wykonywanych przez Powiat;

4) zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych, których stroną jest Powiat lub Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę.

3. Do zadań pracownika do spraw administracyjno-biurowych w szczególności należy:

1)      prowadzenie rejestru spraw sądowych, opinii prawnych oraz przedłożonych
do zaopiniowania projektów aktów prawnych,

2)   przyjmowanie korespondencji, rejestrowanie jej, i niezwłoczne doręczenie radcy prawnemu,

3)   zawiadamianie radcy prawnego o terminach spraw, prowadzenie ich ewidencji,

4)   wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem Biura.

 

 

Biuro Rady
Kierownik Biura - Anna Tyburek
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 229, 230, 231
e-mail: biuro-rady@inowroclaw.powiat.pl

 

Biuro Rady zapewnia obsługę administracyjną Radzie i komisjom Rady.

 2. Do podstawowych zadań Biura Rady należy w szczególności :

a) gromadzenie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i komisji;

b) protokołowanie obrad Rady i posiedzeń komisji;

c)prowadzenie rejestrów :

- uchwał Rady,

- wniosków i opinii komisji,

-interpelacji i wniosków radnych;

d)   przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków komisji
i interpelacji radnych zainteresowanym naczelnikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem;

e)    terminowe przedkładanie uchwał Rady organom nadzoru;

f)    udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.

 

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Kierownik Biura - Joanna Michalak
aleja Ratuszowa 38,
88 - 100 Inowrocław
III piętro p. 146
tel. 52 35 92 185, 52 35 92 184
e-mail: audyt@inowroclaw.powiat.pl

 

Biuro prowadzi audyt wewnętrzny, realizuje zadania kontrolne oraz postępowania sprawdzające.

2. Działalność Biura jest niezależna od czynności operacyjnych Starostwa i stanowi wsparcie ustanowionego systemu zarządzania.

3. Realizowane przez Biuro zadania, w szczególności zadania audytowe, służą obiektywnej i niezależnej ocenie kontroli zarządczej w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu.

4. Działalność Biura opiera się na Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA), Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Standardach kontroli finansowej oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli należy w szczególności:

1) w zakresie audytu wewnętrznego:

a)      planowanie i organizacja zadań audytowych (zapewniających i doradczych)
w oparciu o analizę i ocenę ryzyka,

b)      opracowywanie planów audytu wewnętrznego oraz sprawozdań
z ich realizacji,

c)      realizacja zadań zapewniających na podstawie opracowanych rocznych planów audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu
i jednostkach organizacyjnych Powiatu,

d)      realizacja zadań zapewniających poza planem audytu, zleconych
przez Starostę,

e)      realizacja zadań doradczych na wniosek Starosty, naczelników wydziałów
lub kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,

f)       sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań zapewniających,

g)      informowanie Starosty o ustaleniach z przeprowadzonych zadań zapewniających
i doradczych,

h)      monitorowanie realizacji rekomendacji wydanych w wyniku przeprowadzonych zadań zapewniających i doradczych oraz ocena właściwości i terminowości podjętych działań,

i)       realizacja czynności sprawdzających w wyniku wdrożenia rekomendacji oraz ocena ich skuteczności,

j)       opiniowanie, na wniosek zainteresowanych, projektów wdrażanych rozwiązań, regulacji wewnętrznych, w szczególności procedur  systemu kontroli zarządczej,

k)      prowadzenie szkoleń i instruktaży,

l)       koordynowanie działań z audytorami zewnętrznymi, w tym monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych audytorów zewnętrznych,

2)  w zakresie kontroli

a)    opracowywanie rocznych ramowych planów kontroli w zakresie planowanych kontroli w Starostwie, jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz w podmiotach, którym udzielono dotacji z budżetu Powiatu,

b)   opracowywanie kwartalnych planów kontroli z określeniem tematyki, rodzaju
i terminu planowanych kontroli, ujętych w planie rocznym,

c)    przeprowadzanie kontroli na podstawie zatwierdzonych przez Starostę planów kontroli w Starostwie, jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz innych podmiotach, którym udzielono dotacji z budżetu Powiatu, w tym Muzeum im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu i Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

d)   przeprowadzanie kontroli doraźnych oraz postępowań sprawdzających, zleconych przez Starostę,

e) sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli,

f) sporządzanie sprawozdań z realizacji kontroli,

g) sporządzanie projektów zaleceń pokontrolnych Starosty oraz Zarządu,

h)   sporządzanie projektów wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz innych organów kontrolnych i organów ścigania,

i) monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych Starosty oraz Zarządu Powiatu,

j) współpraca z organami kontroli zewnętrznej,

k) udzielanie kontrolowanym instruktażu, w toku prowadzonych kontroli

l)  udzielanie bieżących porad i konsultacji,

m) koordynowanie działalności kontrolnej prowadzonej przez wydziały Starostwa
w jednostkach organizacyjnych Powiatu,

n)   koordynowanie zadań i czynności realizowanych przez Starostwo w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

 

Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich
Naczelnik Wydziału - Joanna Kuchta
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III piętro p. 150
tel. 52 35 92 152
e-mail: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl

 

Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji  i Inicjatyw Europejskich należy w szczególności:

1)   w zakresie działań informacyjnych i rozwojowych na rzecz integracji europejskiej, funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz  na rzecz Powiatu:

a)    organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń i konferencji dla wybranych grup zawodowych pod kątem możliwości korzystania z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i dostosowania do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim,

b)   pomoc według potrzeb dla Szkolnych Klubów Europejskich w zakresie przygotowania i realizacji europejskich programów edukacyjnych, pomoc
dla młodzieży szkolnej i akademickiej w redagowaniu prac dotyczących UE,

c)    monitoring, gromadzenie, dystrybucja informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków europejskich, środków strukturalnych Unii Europejskiej,

d)   prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w zakresie funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla mieszkańców Powiatu,

e)    bieżąca działalność informacyjno-doradcza dla wydziałów Starostwa
i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie możliwości korzystania
z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych na działania inwestycyjne i nieinwestycyjne,
w tym w zakresie definiowania propozycji projektów,

f)    redagowanie materiałów informacyjnych dotyczących Unii Europejskiej, funduszy Europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych,

g)   prowadzenie promocji projektów współfinansowanych ze środków europejskich
i środków strukturalnych Unii Europejskiej we współpracy
z Wydziałem Kultury i Promocji oraz partnerami projektów,

 2)  w zakresie pozyskiwania środków europejskich, środków strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych  na rzecz Powiatu:

a)    przygotowywanie, opracowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, w kontekście potrzeb Powiatu, zgłaszanych przez wydziały i jednostki, które będą mogły uzyskać wspófinansowanie z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych, złożenie w odpowiednich instytucjach oraz uzyskanie ich akceptacji,

b)   składanie uzupełnień i wyjaśnień na etapie oceny formalno-merytorycznej projektów,

c)    stały monitoring źródeł funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych, których potencjalnym beneficjentem może zostać Powiat Inowrocławski i jego jednostki,

d)   bieżąca koordynacja działań związanych z otrzymanymi dotacjami i innymi źródłami finansowania (dotacje, granty) w zakresie zgodności harmonogramu rzeczowo-finansowego z wnioskiem o dofinansowanie oraz z umową
o dofinansowanie projektów,

e)    zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych, przy współudziale Wydziału Budżetowo-Finansowego, Skarbnika Powiatu oraz Beneficjentów ostatecznych:

-       opracowywanie struktury zarządzania projektami i koordynacja zespołów projektowych,

-       prowadzenie rozliczania projektów, w tym sporządzanie harmonogramów płatności oraz wniosków o płatność do stosownych instytucji
dla realizowanych projektów,

-       prowadzenie sprawozdawczości,

-       prowadzenie monitoringu projektów,

-       dokonywanie odpowiednich zestawień finansowych dla stosownych instytucji dla danego programu oraz dla Wydziału Budżetowo- Finansowego dotyczących realizowanych projektów,

f)    stała współpraca z innymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu na płaszczyźnie przygotowań - opracowań analiz  i studiów niezbędnych
do proponowanych projektów,

g)   przygotowywanie, we współpracy z innymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dokumentacji okołoprojektowej
i załączników do projektów,

h)   stała współpraca z innymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie sprawnej realizacji projektów,

i)     reprezentowanie Powiatu Inowrocławskiego jako beneficjenta, podczas kontroli problemowych i wizyt monitorująco-kontrolnych, projektów współfinansowanych
z funduszy europejskich i strukturalnych Unii Europejskiej,

j)     prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie  dokumentów dotyczących realizacji projektów  w ramach programów współfinansowanych z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

k)   nadzór nad realizacją projektów w okresie trwałości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) w zakresie rozwoju Powiatu:

a)    opracowywanie kompleksowych dokumentów strategicznych Powiatu Inowrocławskiego w sferze rozwoju:

-       planowanie, przygotowywanie, modyfikowanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu,

-       przygotowywanie, modyfikowanie i aktualizacja innych dokumentów strategicznych, w tym Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego,

-       nadzór nad realizacją dokumentów strategicznych Powiatu,

-       opracowywanie materiałów diagnostycznych dla Powiatu w kontekście nowych założeń strategicznych na poziomie Unii Europejskiej, kraju                i regionu,

-       współpraca z innymi wydziałami Starostwa oraz potencjalnymi beneficjentami wspólnotowego wsparcia przy opracowywaniu dokumentów strategicznych Powiatu Inowrocławskiego,

-       współpraca z Wydziałem Budżetowo-Finansowym w zakresie opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w części dotyczącej projektów współfinansowanych ze środków europejskich, środków strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych,

-       prowadzenie bieżącej obsługi Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego

b)   prowadzenie działalności doradczej  dla małych i średnich przedsiębiorstw
w zakresie możliwości pozyskania środków europejskich i strukturalnych Unii Europejskiej,

4) w zakresie pozyskiwania partnerów dla projektów współfinansowanych
z funduszy europejskich i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:

a)    bieżący kontakt z zagranicznymi, krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej UE i rozwoju lokalnego,

b)   współpraca z administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami okołobiznesowymi i innymi placówkami zaangażowanymi w proces integracji Polski z Unią Europejską,

c)    organizacja spotkań Starosty z przedstawicielami administracji rządowej
i samorządowej oraz środowiskami przedsiębiorców i Trzeciego Sektora
w sprawach związanych z uczestnictwem w programach Unii Europejskiej oraz kreowaniem rozwoju lokalnego.

 

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Inspektor Ochrony Danych - Grzegorz Jeleński

ul. Poznańska 133 A
88 - 100 Inowrocław                                                                             tel/fax 52 3538376
tel.52 3570016                                                                                     
e-mail: iod@inowroclaw.powiat.pl

Do podstawowych zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy w szczególności:

1) w zakresie ochrony informacji niejawnych:

a)      zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,

b)      zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których
są przetwarzane informacje niejawne,

c)      zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka,

d)      kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

e)      opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, nadzorowanie jego realizacji,

f)       prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

g)      prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,

h)      prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Starostwie
albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu
do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

i)       podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,

j)       rejestrowanie, przechowywanie, wydawanie lub udostępnianie dokumentów niejawnych osobom uprawnionym,

k)      prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestrów dokumentów niejawnych,

l)        kontrolowanie właściwego oznaczania dokumentów niejawnych wytwarzanych w Starostwie,

m)    nadzorowanie obiegu dokumentów niejawnych,

2) w zakresie spraw wojskowo-kombatanckich:

a) organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej,

b) realizowanie, dla kombatantów i osób represjonowanych, zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,

c) organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic, w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,

d) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent kombatantom oraz osobom represjonowanym,

e) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych
oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,

f) prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
z kombatantem   lub inną osobą uprawnioną, w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę, po uprzednim uzyskaniu zgody Starosty,    

g)      współdziałanie i udzielanie pomocy organizacyjnej Powiatowej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych;

1) w zakresie spraw obronnych:

a)      opracowywanie, organizowanie i aktualizacja planu Akcji Kurierskiej,

b)      reklamowanie pracowników i radnych będących żołnierzami rezerwy
z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny,

c)      realizowanie zadań w zakresie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,

d)      opracowanie i aktualizacja „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;

e)      opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Powiatu Inowrocławskiego;

f)       opracowanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na czas wojny;

g)      opracowywanie i aktualizacja zakresu działania Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju;

h)      przygotowanie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania, w tym stanowiska kierowania;

i)       opracowanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru Starosty Inowrocławskiego;

j)       opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Państwa Gospodarza na wypadek przemieszczania się lub pobytu na terenie powiatu wojsk sojuszniczych Host Nation Support (HNS);

k)      opracowywanie i aktualizacja Planu przemieszczenia i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na Głównym Stanowisku  Kierowania
w zapasowym miejscu pracy;

l)       opracowywanie i aktualizacja Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia Powiatu Inowrocławskiego na potrzeby obronne państwa.

m)   organizacja kwalifikacji wojskowej.

2)  w zakresie zarządzania kryzysowego:

a)      nadzorowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Powiatu;

b)      uaktualnianie danych dotyczących zagrożeń środkami trującymi, promieniotwórczymi i toksycznymi środkami przemysłowymi oraz zakładów pracy posiadających niebezpieczne substancje chemiczne na terenie Powiatu;

c)      nadzorowanie systemu wczesnego ostrzegania ludności;

d)      prowadzenie dokumentacji planistycznej dotyczącej zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań
i reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru;

e)      organizowanie i zapewnienie warunków funkcjonowania i ciągłości działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sprawowanie nadzoru nad jego działalnością, w tym realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego:

- opracowanie i przedłożenie właściwemu Wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego,

- realizacja zaleceń do powiatowego planu zarządzania kryzysowego,

- wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania   kryzysowego,

- przedstawienie Staroście do zatwierdzenia gminnych planów zarządzania kryzysowego,

- organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenie,

- przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

- realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej,

f) koordynowanie działań w gminach Powiatu z zakresu przygotowania i realizacji
        przedsięwzięć zarządzania kryzysowego;

a)      prowadzenie kontroli i aktualizowanie bazy danych dla potrzeb ochrony ludności Powiatu;

b)      utrzymywanie w pełnej gotowości i sprawności technicznej sprzętu radiotelefonicznego, komputerowego, radiowego będącego na wyposażeniu Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,

c)      opracowanie i nadzorowanie wykonania harmonogramu szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Starostwa;

d)      opracowanie i nadzorowanie wykonania zadań zawartych w „Planie działania Starosty Inowrocławskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności”;

e)      koordynacja zadań w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa i w przypadku klęski żywiołowej;

3) w zakresie spraw obrony cywilnej:

a)      prowadzenie dokumentacji planistycznej związanej z obroną cywilną Powiatu na czas zagrożenia bezpieczeństwa i wojny;

b)      opracowanie i aktualizowanie wymaganą przepisami n/w dokumentację planistyczną:

- Plan Obrony Cywilnej

- Instrukcja Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,

-System Wczesnego Ostrzegania,

- System Wykrywania i Alarmowania,

- Plan Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności,

c)      koordynowanie działań w Urzędach Gmin z terenu Powiatu w zakresie przygotowania
i realizacji przedsięwzięć związanych z obroną cywilną;

d)      opracowywanie corocznych harmonogramów szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Starostwa oraz nadzorowanie jego wykonywania;

e)      organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu i gminy;

f)       analizowanie i ocenianie stanu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego;

g)      zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz prowadzenie miesięcznych treningów nasłuchu w sieci ostrzegania O.D.N.;

h)      koordynowanie prac, nadzorowanie modernizacji i utrzymanie w sprawności Centralnych Systemów Alarmowych;

i)       współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

j)       koordynowanie zadań z zakresu obrony cywilnej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

k)      współdziałanie z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w zakresie zadań dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych

l)       współpracowanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie obrony cywilnej;

m)   dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;

n)      zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remonty i wymiany tego sprzętu, środków technicznych i umundurowania,
o)      prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu obrony cywilnej;

p)      prowadzenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej sprzętu obrony cywilnej będącego w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

q)      prowadzenie kontroli wynikającej z bieżącej realizacji zadań.

4)   w zakresie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową Starostwa:

a) organizowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

b) opracowanie i upowszechnianie instrukcji przeciwpożarowej,

c) przeprowadzanie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej,

7) w zakresie ochrony danych do Inspektora Ochrony Danych należy:

a)      informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz   pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

b)      monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,
w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c)      udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;

d)      aktualizowaniu Polityki bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych a także wdrażanie zmian w polityce bezpieczeństwa w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony przetwarzania danych osobowych;

e)      współpraca z organem nadzorczym;

f)       pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz
w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

g)      inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania;

h)      inspektor ochrony danych może wykonywać inne zadania i obowiązki. Administrator lub podmiot przetwarzający zapewniają, by takie zadania
i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów.

8) realizowanie zadań w zakresie oświadczeń majątkowych, wynikających z ustawy
o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

9) prowadzenie spraw związanych z wyborami.

 

 

Stanowisko ds. współpracy z mediami
Specjalistą ds. współpracy z mediami jest Artur Kisielewicz
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III piętro p. 159
tel. 52 35 92 155
e-mail: a.kisielewicz@inowroclaw.powiat.pl

 

Do podstawowych zadań Specjalisty na stanowisku  ds. współpracy z mediami należy  w szczególności:

1)      realizowanie zadań wynikających z przepisów prawa prasowego;

2)      organizowanie konferencji prasowych Starosty;

3)      współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu
oraz informowanie ich o polityce, działalności i zamierzeniach Zarządu  i Starosty;

4)      organizowanie kontaktów Rady, Zarządu i Starosty z dziennikarzami, zbieranie i sporządzanie informacji na temat funkcjonowania Powiatu oraz prowadzenie kampanii informacyjnej;

5)      prowadzenie monitoringu prasy lokalnej;

6)      analizowanie publikacji prasowych dotyczących Powiatu i reagowanie na krytykę prasową;

7)      współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi przy organizacji uroczystości i imprez powiatowych;

8)      udzielanie instruktażu pracownikom Starostwa w zakresie prawa prasowego;

9)      uczestniczenie w uroczystościach powiatowych, imprezach kulturalnych, konferencjach, spotkaniach i wystawach, przygotowywanie relacji sprawozdań z tych wydarzeń oraz podjętych podczas nich działań promocyjnych,

10)  współpraca z wydziałami Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia internetowego serwisu aktualności,

11)  sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem strony internetowej powiatu oraz jej aktualizacja, współpraca w tym zakresie z wydziałami Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi,

12)  koordynowanie spraw dotyczących wydawnictw Powiatu, kontrolowanie treści opracowywanych w tym celu, zapewnienie kanałów dystrybucji oraz zgodne
z przepisami prawa wskazywanie wniosków i odpowiednich autorów treści
i dokumentacji fotograficznej tak, aby zapewniona była najlepsza jakość i stały wzrost poczytności wydawnictw.

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Przewodnicząca Zespołu Wanda Batkowska
ul. Mątewska 17
88-101 Inowrocław 3
tel. 52 3592251, 52 3592252, 52 3592250
e-mail: pzoon@inowroclaw.powiat.pl

 

Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o  Niepełnosprawności należy w szczególności:

1)   przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zaliczenie do osób niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do 16 roku życia oraz o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia;

2)   wydawanie orzeczeń w sprawie zaliczenia do osób niepełnosprawnych
oraz ustalenia stopnia niepełnosprawności;

3)   wydawanie    osobom    niepełnosprawnym    legitymacji,     które     uprawniają
do  korzystania z ulg i uprawnień według odrębnych przepisów;

4)   wydawanie osobom niepełnosprawnym kart parkingowych, które pozwalają
na zajmowanie miejsc zarezerwowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych
i niestosowania się do pewnych znaków drogowych.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Joanna Piątkowska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III piętro p.146
tel. 52 35 92 106
e-mail: konsument@inowroclaw.powiat.pl

 

Do   podstawowych   zadań   Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  należy 
w szczególności:          

1)   zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2)   składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3)      występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4)   współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5)   wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;

6)      wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych;

7)   składanie rocznego sprawozdania z działalności w roku poprzednim
do zatwierdzenia Radzie;

8)   przekazywanie właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów zatwierdzonego przez Radę sprawozdania, o którym mowa
w pkt. 7;

9)      przekazywanie na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej.

 

Stanowisko ds. BHP
Andrzej Pacholski
aleja Ratuszowa 38
88 - 100 Inowrocław
II piętro p. 137
tel. 52 35 92 111

 

Do podstawowych zadań stanowiska ds. BHP należy w szczególności:

1)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy;

2)      przeprowadzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

3)      opracowywanie propozycji przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników  oraz poprawę warunków pracy;

4)      udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych
lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;

5)      opiniowanie i pomoc w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

6)      szkolenie pracowników w zakresie bhp;

7)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

8)      dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną przez pracowników pracą i przygotowywanie w tym zakresie dokumentów;

9)      przeprowadzanie kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych i pomoc w zakresie szkoleń;

10) zapewnienie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

11)  wdrażanie zasad i obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie bhp, p.poż. i profilaktyki zdrowotnej.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij