Przejdź do treści

Powiat Inowrocławski Oficjalny portal

Wyszukiwarka

Szukaj

Zakres działania wydziałów Starostwa Powiatowego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wydziałem kieruje Sekretarz Powiatu Aleksandra Szubarga
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
II piętro
tel. 52 35 92 103

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1) w zakresie spraw organizacyjnych:

a) opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji,

b) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego i kontrola jego realizacji,

c) obsługa sekretariatu Starosty, Wicestarosty, posiedzeń Zarządu Powiatu, narad, spotkań itp.,

d) prowadzenie i obsługa centrali telefonicznej,

e) obsługa urządzeń kserograficznych,

f) prowadzenie Kancelarii ogólnej,

g) prowadzenie biblioteki Starostwa,

h) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz, przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów
ze Starostą, Wicestarostą i Członkiem Zarządu,

i) prowadzenie zbioru spraw powierzonych innym jednostkom na podstawie porozumień,

j) prowadzenie rejestrów zawartych umów i porozumień, zarządzeń Starosty
oraz uchwał Zarządu,

k) prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,

l) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych,

m) gospodarowanie taborem samochodowym,

2) w zakresie spraw obywatelskich - wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji,

3) w zakresie obsługi administracyjnej skarg i wniosków wpływających
do Starostwa, a w szczególności:

a) czuwanie nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi, w trybie i na zasadach określonych w przepisach postępowania administracyjnego,

b) udzielanie osobom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwienia sprawy, kierowanie ich do właściwego wydziału lub zorganizowanie przyjęcia przez naczelnika właściwego wydziału, Starostę, Wicestarostę lub Członka Zarządu,

c) prowadzenie kontroli przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków w wydziałach,

d) opracowywanie okresowych analiz rozpatrywanych i załatwianych skarg i wniosków,

4) w zakresie obsługi informatycznej Starostwa:

a) kierowanie procesem informatyzacji Starostwa,

b) administrowanie i pełnienie nadzoru nad siecią komputerową,

c) obsługa techniczna sprzętu komputerowego, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania,

d) podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie wdrażania nowoczesnych technik pracy biurowej oraz obsługi interesantów,

e) współdziałanie z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie realizacji zadania dotyczącego zgłaszania zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

f) organizowanie szkoleń z zakresu informatyki dla pracowników Starostwa,

5) w zakresie działań Pełnomocnika ds. Społeczeństwa Informacyjnego:

a) przekazywanie wiedzy na temat potrzeby, zasad tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego,

b) prowadzenie wspólnej i skorelowanej polityki informacyjnej na szczeblu samorządu,

c) współpraca z organizacjami typu NGO i innymi podmiotami społecznymi
w zakresie realizacji wspólnych projektów dotyczących działań na rzecz społeczeństwa informacyjnego.

Wydział Budżetowo - Finansowy

Naczelnik Wydziału, Główna Księgowa Bogumiła Giża
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 121
I piętro p. 122
e-mail: skarbnik@inowroclaw.powiat.pl

Zakres działania Wydziału Budżetowo-Finansowego obejmuje:

1) realizowanie zadań w zakresie obsługi budżetu Powiatu przez Referat Budżetowy w szczególności:

a) opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu,

b) opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz,

c) nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzanie planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych,

d) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

e) opracowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu dotyczących budżetu Powiatu,

f) sporządzanie zbiorczych sprawozdań,

g) analizowanie wykonania budżetu za okresy sprawozdawcze,

h) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków, zgodnie z przepisami o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych,

i) prowadzenie rejestru podatku VAT,

j) dystrybuowanie środków na konta poszczególnych jednostek Powiatu, zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu harmonogramem,

k) bieżąca współpraca z bankiem obsługującym budżet Powiatu.

2) realizowanie zadań w zakresie finansowo-księgowej obsługi Starostwa
przez Referat Finansowy w szczególności:

a) planowanie oraz nadzorowanie realizacji budżetu Starostwa,

b) opracowywanie planów finansowych oraz ich zmian,

c) planowanie oraz prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów Skarbu Państwa,

d) prowadzenie obsługi księgowej projektów,

e) prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

f) sporządzanie obowiązujących sprawozdań,

g) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

h) nadzorowanie planowania wydatków osobowych Starostwa,

i) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

j) prowadzenie KZP,

k) windykacja należności,

l) współdziałanie z bankami, organami skarbowymi, zakładem ubezpieczeń społecznych,

m) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących zasad rachunkowości w jednostce, a zwłaszcza: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów i ich kontroli, archiwizowania dowodów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji
 
Naczelnikiem Wydziału jest Danuta Malicka
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 234
tel. do wydziału: 52 35 92 232, 233, 235, 236, 237
 
1. Do podstawowych zadań Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji
w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:

a) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,

2) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,

3) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

4) przygotowywanie pozwoleń na budowę,

5) przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia
na budowę,

6) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,

7) przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce, nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,

8) przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,

9) przygotowywanie postanowień dotyczących nakładania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego,

10) przygotowywanie decyzji dotyczących stwierdzania wygaśnięcia decyzji
o pozwoleniu na budowę,

11) prowadzenie rejestrów przyjętych wniosków, wydanych decyzji o pozwoleniu
na budowę i rozbiórkę, przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem
na budowę,

12) przygotowywanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,

13) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu
lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu
lub nieruchomości,

14) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

15) uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów, innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzanych poza granice terenu zamkniętego,
a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,

16) prowadzenie analiz i studiów z zakresu gospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,

17) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego,

18) potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu, dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

19) potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia mieszkania lub domu jednorodzinnego, dla celów dodatku mieszkaniowego,

20) przygotowywanie decyzji lokalizacji dla dróg powiatowych i gminnych, zatwierdzanie planów podziałów dla tych dróg, wydawanie zezwoleń na budowę tych dróg, decyzji na użytkowanie tych dróg i nadawanie decyzjom klauzuli natychmiastowej wykonalności,

21) bieżąca współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

2. W zakresie inwestycji i remontów realizowanych w obiektach Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego za wyjątkiem Zarządu Dróg Powiatowych
w Inowrocławiu:

1) opracowywanie projektów i planów finansowo-rzeczowych w zakresie inwestycji
i remontów realizowanych przez powiat,

2) kompleksowe przygotowywanie procesów inwestycyjnych, w tym uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, koordynowanie wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę oraz kompletowanie dokumentów do wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne
w zakresie działań inwestycyjnych,

3) przygotowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami,

4) nadzorowanie i koordynowanie realizowanych zadań inwestycyjnych
i remontowych,

5) pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego,

6) przygotowywanie i uczestnictwo w odbiorach inwestycji i przekazywanie obiektów inwestycyjnych do eksploatacji,

7) wykonywanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,

8) rozliczanie finansowe inwestycji i remontów,

9) przygotowywanie wniosków o przydział środków finansowych na poszczególne zadania,

10) opracowywanie informacji o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,

11) udział w przetargach,

12) sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem środków materiałowych
i finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych,

13) aprobowanie i parafowanie rachunków i faktur (badanie ich zgodności z umową) wystawionych przez wykonawców i dostawców,

14) prowadzenie dokumentacji zadań inwestycyjno-remontowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,

15) współdziałanie z Biurem Rozwoju i Inicjatyw Europejskich w zakresie opracowywania projektów strategii rozwoju powiatu,

16) sprawowanie nadzoru nad przeglądami technicznymi obiektów budowlanych
w jednostkach organizacyjnych powiatu.
 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 
Naczelnik Wydziału- Geodeta Powiatowy Jan Madziarski
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
parter p. 106a
tel. 52 35 92 130
e-mail: geodezja@inowroclaw.powiat.pl
 
Zakres działania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami obejmuje:

1) realizowanie zadań przez Referat Geodezji, Kartografii i Katastru, do którego podstawowych zadań należy realizacja spraw w zakresie powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej w szczególności:

a) prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

b) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

c) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (katastru) oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

d) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

e) zakładanie osnów szczegółowych,

f) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

g) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

h) prowadzenie Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

i) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

2) realizowanie zadań przez Referat Gospodarki Nieruchomościami, do którego podstawowych zadań należy realizacja spraw w szczególności:

a) w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu:

- tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, a następnie prawidłowe gospodarowanie tymi zasobami,
- prowadzenie spraw związanych wywłaszczeniem oraz zwrotem wywłaszczonych nieruchomości użytkowanych niezgodnie z celem wywłaszczenia,
- prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- przeprowadzanie na koszt Skarbu Państwa postępowania scaleniowego lub wymiennego,
- naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
- prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działek gruntów i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę,
- podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
- prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowań na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za grunty przejęte z mocy prawa.

b) w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

- wyłączanie gruntów rolnych z produkcji,
- prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów rolnych i leśnych,
- wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach podziemnych, naziemnych i nadziemnych urządzeń o charakterze publicznym, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.
 
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia
 
Naczelnik Wydziału Robert Gołdecki
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
IV piętro p. 160
tel. 52 35 92 143
e-mail: edukacja@inowroclaw.powiat.pl
 
Do podstawowych zadań Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia należy w szczególności:

1) w zakresie oświaty:

a) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół dla dorosłych,

b) zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,

c) przygotowywanie projektu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,

d) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw administracyjnych,

e) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,

f) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem powierzenia i odwołania
ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,

g) zatwierdzanie planów organizacyjnych nadzorowanych jednostek,

h) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,

i) przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły, prowadzonej przez inną osobę fizyczną lub prawną, wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

j) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

k) przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom
i placówkom oświatowym,

l) przygotowywanie propozycji Regulaminu wynagradzania nauczycieli,

m) określanie zasad łączenia szkół z oddziałami sportowymi, szkół mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, szkół z oddziałami specjalnymi, szkół dwujęzycznych w zespoły szkół,

n) zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

o) kierowanie małoletnich do ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,

p) refundacja dodatku pieniężnego wypłacanego z tytułu opieki nad uczniami szkół zawodowych realizującymi program nauki zawodu w formie praktyki zawodowej,

2) w zakresie kultury:

a) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem powiatowych instytucji kultury, w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji organów Powiatu,

b) współdziałanie w zakresie organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

c) pomoc w rozwoju twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,

d) współdziałanie w zakresie wymiany kulturalnej,

e) załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej,

f) przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji oświatowych,

g) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,

h) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne
o przypadku ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,

i) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku
lub znalezisku archeologicznym,

3) w zakresie sportu:

a) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,

b) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

c) tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla działalności w zakresie rekreacji ruchowej, w tym:

- popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej,
- organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych zgodnych z kalendarzem szkolnego związku sportowego,
- pomoc w szkoleniu kadry instruktorskiej,

4) w zakresie turystyki:

a) upowszechnianie turystyki,

b) prowadzenie spraw związanych z promocją, reklamą oraz informacją turystyczną,

c) współpraca z jednostkami zajmującymi się turystyką.

5) realizowanie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi
w sferze pożytku publicznego w realizacji przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

a) opracowywania corocznego programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

b) opracowywanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

c) organizowania i koordynowania bieżących kontaktów pomiędzy Powiatem
i organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d) organizowania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu, ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie,

e) organizowania prac Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych,

f) sporządzania umów z oferentami wyłonionymi do realizacji zadań,

g) oceny merytorycznej sprawozdania z realizacji zadań zleconych przez Powiat,

h) współpraca z Biurem Rozwoju i Inicjatyw Europejskich, w zakresie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego,

7) w zakresie ochrony zdrowia:

a) prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem, prowadzeniem
i likwidacją Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu, nadawaniem mu statutu oraz sprawowaniem nadzoru
przez organ, który utworzył PS ZOZ, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych
do kompetencji organów Powiatu,

b) organizowanie konkursu na stanowisko kierownika PS ZOZ oraz zastępcy kierownika w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem oraz prowadzenie spraw wynikających z braku wyłonienia przez komisję konkursową w kolejnych dwóch konkursach kierownika zakładu, z przyczyn określonych w ustawie,

c) prowadzenie czynności związanych z nadzorem Zarządu Powiatu
nad realizacją przez PS ZOZ zadań statutowych,

d) prowadzenie czynności związanych z nadzorem Zarządu Powiatu
nad prawidłowością gospodarowania mieniem przez PS ZOZ,

e) prowadzenie czynności związanych z nadzorem Zarządu Powiatu
nad prawidłową gospodarką finansową PS ZOZ,

f) współdziałanie z Radą Społeczną PS ZOZ,

g) przygotowywanie projektów umów zawieranych z rektorami państwowych uczelni medycznych na udostępnianie oddziału medycznego, który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania,

h) wykonywanie zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej na terenie Powiatu,

i) opracowywanie decyzji o wydanie zwłok szkołom wyższym,

j) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

k) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,

l) przygotowywanie projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,

m) współpraca z organizacjami pozarządowymi promującymi zdrowie,

n) udział w opracowywaniu strategii polityki zdrowotnej w Powiecie,

8) współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Inowrocławiu w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia,

9) współpraca z Powiatowym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu w zakresie spraw realizowanych
przez wydział,

10) wykonywanie zadań w zakresie określonym w przepisach szczególnych, związanych z nadzorem, kontrolą lub zwierzchnictwem nad jednostkami określonymi w załączniku nr 5 do Regulaminu.
 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 
 
Naczelnik Wydziału Janusz Królikowski
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 286, 287, 288, 289, 290
fax. 52 35 99
e-mail: osr@inowroclaw.powiat.pl
 
Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 
  1. 1.    W zakresie ochrony środowiska:

          1)   przygotowywanie pozwoleń zintegrowanych;

          2)   przygotowywanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

          3)   przygotowywanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych;

          4)   przygotowywanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;

          5)   prowadzenie spraw związanych z ograniczeniem lub zakazem używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących;

          6)   przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia;

          7)   prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;

          8)   udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu;

          9)   przygotowywanie decyzji zobowiązujących podmioty korzystające ze środowiska, prowadzące instalację, do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;

      10)   przygotowywanie decyzji nakładających na podmioty negatywnie oddziałujące na środowisko, obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia go do stanu właściwego;

      11)   przygotowywanie opinii wojewódzkiego programu ochrony powietrza dla danej strefy lub wojewódzkiego planu działań krótkoterminowych;

      12)   realizowanie zadań wynikających z wojewódzkiego programu ochrony powietrza i wojewódzkiego planu działań krótkoterminowych oraz zbieranie danych od innych komórek Starostwa realizujących zadania wynikające z tych programów;

      13)   przygotowywanie wystąpienia do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić;

      14)   sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska;

      15)   prowadzenie spraw dotyczących sporządzania i realizacji powiatowego programu ochrony środowiska;

      16)   prowadzenie spraw dotyczących opiniowania gminnych programów ochrony środowiska;

      17)   dokonywanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;

      18)   prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;

      19)   przygotowywanie opinii projektu planów remediacji w odniesieniu do zanieczyszczenia gruntów wykorzystywanych na cele rolne;

      20)   przygotowywanie opinii postanowienia o obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego.

 

  1. 2.    W zakresie gospodarki odpadami:

          1)   przygotowywanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów;

          2)   przygotowywanie zezwoleń na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów;

          3)   przeprowadzanie wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Inspektorem Ochrony Środowiska kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w której ma być prowadzone przetwarzanie odpadów;

          4)   przygotowywanie wezwań posiadaczy odpadów do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów ustawy o odpadach w zakresie działalności objętej zezwoleniem na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, lub działalności niezgodnej z tym zezwoleniem;

          5)   przygotowywanie informacji dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, dotyczącej zgodności działalności prowadzonej przez odbiorcę odpadów z przepisami prawa regulującymi prowadzenie takiej działalności;

          6)   przygotowywanie decyzji nakładających na sprawców wypadków obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków;

          7)   przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;

          8)   przygotowywanie wezwań przedsiębiorców prowadzących punkt zbierania pojazdów do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

          9)   przygotowywanie decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi;

      10)   przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

      11)   przygotowywanie decyzji wstrzymujących działalność posiadacza odpadów wydobywczych w zakresie objętym decyzją zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

      12)   przygotowywanie decyzji wyrażających zgodę na zamknięcie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

      13)   przygotowywanie wezwań posiadaczy odpadów wydobywczych do niezwłocznego zaniechania naruszeń ustawy o odpadach wydobywczych lub działalności niezgodnej z decyzją zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi albo zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

 

  1. 3.    W zakresie gospodarki wodnej:

          1)   przygotowywanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej lub zmieniającej statut;

          2)   sprawowanie nadzoru i kontroli nad spółkami wodnym;

          3)   przygotowywanie decyzji o wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej;

          4)   prowadzenie spraw dotyczących udzielania spółkom wodnym pomocy finansowej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego.

 

  1. 4.    W zakresie geologii i górnictwa:

          1)   przygotowywanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża nieobjętego własnością górniczą, na obszarze nieprzekraczającym 2 ha i wydobyciu kopaliny nieprzekraczającym 20 000 m3 w roku kalendarzowym, prowadzonym metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych;

          2)   przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych;

          3)   przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących:

a)    wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi,

b)   wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych;

          4)   przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne złóż kopalin, hydrogeologiczne lub geologiczno-inżynierskie;

          5)   prowadzenie spraw związanych z przekazanymi dokumentacjami geologicznymi, innymi niż geologiczne złóż kopalin, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie;

          6)   prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty dodatkowej w przypadku wykonywania działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych lub w podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych;

          7)   przygotowywanie decyzji określających wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę, w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna;

          8)   przygotowywanie decyzji nakazującej przedsiębiorcy, dokonanie obmiaru wyrobiska i przedłożenie operatu ewidencyjnego;

          9)   przygotowywanie decyzji wstrzymującej działalność lub nakazującej niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień albo nakazującej podjęcie czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu, w przypadku stwierdzenia, że działalność określona ustawą Prawo geologiczne i górnicze jest wykonywana z naruszeniem warunków określonych w koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków, bądź bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków;

      10)   sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji, projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych;

      11)   gromadzenie, przechowywanie, chronienie i udostępnianie informacji geologicznych;

      12)   prowadzenie archiwum geologicznego;

      13)   przygotowywanie decyzji określającej kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów po działalności górniczej oraz osobę obowiązaną do rekultywacji;

      14)   prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach;

      15)   przygotowywanie opinii:

a)    dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b)   o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

c)    projektu gminnego programu rewitalizacji, w zakresie zagospodarowania terenów osuwisk;

      16)   przygotowywanie uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

 

  1. 5.    W zakresie ochrony przyrody:

          1)   przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy;

          2)   przyjmowanie informacji o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzew lub krzewów w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej albo stanowiących złomy lub wywroty;

          3)   przygotowywanie decyzji wymierzających administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia albo bez zgody posiadacza nieruchomości, za zniszczenie drzewa lub krzewu albo uszkodzenie drzewa, w odniesieniu do nieruchomości będącej własnością gminy;

          4)   prowadzenie rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r., zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków;

          5)   przygotowywanie opinii do zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok, wydawanego przez marszałka województwa.

 

  1. 6.    W zakresie leśnictwa:

          1)   prowadzenie spraw dotyczących sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym spraw dotyczących powierzenia tego nadzoru nadleśniczemu Lasów Państwowych;

          2)   prowadzenie spraw w zakresie zlecania opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;

          3)   prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i nadzorowaniem wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;

          4)   prowadzenie spraw w zakresie zlecania przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących  własności Skarbu Państwa;

          5)   przygotowywanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa;

          6)   przygotowywanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej;

          7)   przygotowywanie decyzji określających zadania właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w przypadku niewykonania przez nich obowiązków zapewnienia powszechnej ochrony lasów, polegającej na kształtowaniu równowagi w ekosystemach leśnych i podnoszeniu naturalnej odporności drzewostanów;

          8)   przygotowywanie decyzji w sprawach przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu w lasach, niebędących we władaniu Lasów Państwowych;

          9)   przygotowywanie decyzji w sprawie uznawania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa za ochronne lub pozbawiania ich tego charakteru;

      10)   przygotowywanie zarządzeń wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych organizmami szkodliwymi, niestanowiących własności skarbu Państwa;

      11)   prowadzenie spraw dotyczących dokonywania oceny udatności upraw zalesionych gruntów rolnych, jeżeli zalesienia gruntu dokonano ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

      12)   prowadzenie spraw dotyczących gruntów zalesionych w 2003 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, w szczególności przygotowywanie wniosku o przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych;

      13)   przygotowywanie zaświadczeń o objęciu gruntu niestanowiącego własności Skarbu Państwa uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.

 

  1. 7.    W zakresie łowiectwa:

   1)   prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich oraz naliczaniem czynszów dzierżawnych i rozliczaniem ich między nadleśnictwami i gminami;

   2)   prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jego posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny;

   3)   przygotowywanie decyzji w sprawie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę;

   4)   przygotowywanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

 

  1. 8.    W zakresie rybactwa:

          1)   przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczonej do śródlądowych wód żeglownych;

          2)   przygotowywanie zezwoleń na ustawienie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;

          3)   rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb;

          4)   wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

          5)   prowadzenie spraw związanych z powołaniem lub wyrażeniem zgody na powołanie społecznej straży rybackiej.

 
Wydział Komunikacji i Transportu
 
Naczelnik Wydziału Anna Skirzyńska
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
e-mail: komunikacja@inowroclaw.powiat.pl
Telefony kontaktowe:

Informacja tel. 52 35 92 224

Rejestracja pojazdów tel. 52 35 92 213, -214, -215, -216, -217, -218, -202, -206, -209

Wydawanie dowodów rejestracyjnych tel. 52 35 92 220

Wydawanie prawa jazdy tel. 52 35 92 222, -221, -208, -211, -219

Licencje i zaświadczenia na transport tel. 52 35 92 205, -284

Zarządzanie ruchem drogowym tel. 52 35 92 201

Naczelnik wydziału tel. 52 35 92 204

Fax. 52 35 92 203 (transport),-207 (prawo jazdy), -225 (rejestracja)
 
 
1. Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności:

1) realizacja spraw w zakresie prawa o ruchu drogowym:

a) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych,


b) prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów i wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,


c) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń dotyczących szczególnych warunków określonych przepisami prawa,
od których zależy używanie pojazdu,


d) w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdem:
- przekazywanie do Centralnej Ewidencji Kierowców danych o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami lub którym uprawnienia zatrzymano lub cofnięto,
- wydawanie decyzji o cofnieciu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym w razie przekroczenia, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

e) wyrejestrowanie pojazdu w przypadku zniszczenia (kasacji), kradzieży, wywozu za granicę kraju w celu jego rejestracji lub zbycia,


f) kierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne w czasie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu na drogach publicznych lub nie spełnia wymagań ochrony środowiska,


g) sprawdzenie znajomości topografii i prawa miejscowego, w formie egzaminu u kandydata na kierowcę taksówki osobowej,


h) prowadzenie spraw dotyczących wydania decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,


i) przygotowanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierujących pojazdami, w przypadku zastrzeżeń co do stanu ich zdrowia,


j) przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań technicznych, zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),


k) zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
 l) przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,


m) przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora lub sąd,


n) przygotowanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,


o) przygotowanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich cofnięcie,


p) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,


q) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,


r) aktualizacja dokumentacji kierowcy poprzez wydawanie nowych praw jazdy,


s) przyjmowanie od kierowców zaświadczeń o zgubieniu prawa jazdy i wydanie wtórnika,

2) wydawanie zezwoleń do przeprowadzenia badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,

3) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,

4) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,

5) prowadzenie spraw związanych z wydaniem zaświadczeń na transport drogowy na potrzeby własne,

6) prowadzenie spraw związanych z wydaniem licencji na transport drogowy osób, rzeczy oraz zezwoleń na przewozy regularne osób i regularnych specjalnych,

7) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników i kontrola przewozów,

8) weryfikacja i kontrola ośrodków szkolenia kierowców,

9) prowadzenie ewidencji instruktorów, wydawanie i przedłużanie ważności legitymacji instruktorskich,

10) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców,

11) prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami dla osób niepełnosprawnych
do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

2. Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w Inowrocławiu w zakresie spraw realizowanych przez wydział.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 
Joanna Piątkowska
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
III piętro p.146
tel. 52 35 92 106
e-mail: konsument@inowroclaw.powiat.pl
 
Do podstawowych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy
w szczególności:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów,

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

5) wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych,

7) składanie rocznego sprawozdania z działalności w roku poprzednim
do zatwierdzenia Radzie,

8) przekazywanie właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów zatwierdzonego przez Radę sprawozdania, o którym mowa
w pkt. 7,

9) przekazywanie na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej.
 
Biuro Rady Powiatu
 
Kierownik Biura Anna Tyburek
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 229, 230, 231
e-mail: biuro-rady@inowroclaw.powiat.pl
 
1. Biuro Rady zapewnia obsługę administracyjną Radzie Powiatu i komisjom Rady.

2. Do podstawowych zadań Biura Rady należy w szczególności :

1) gromadzenie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i komisji,

2) protokołowanie obrad Rady i posiedzeń komisji,

3) prowadzenie rejestrów :

a) uchwał Rady,
b) wniosków i opinii komisji,
c) interpelacji i wniosków radnych,

4) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków komisji
i interpelacji radnych zainteresowanym naczelnikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem,

5) terminowe przedkładanie uchwał Rady organom nadzoru,

6) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.
 
Biuro Prawne
 
Radcą Prawnym Koordynatorem jest Henryka Kowalczewska
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
III piętro p. 159a
tel. 52 35 92 157
 
1. W skład Biura Prawnego wchodzą samodzielne stanowiska pracy - radcowie prawni oraz pracownik ds. administracyjno-biurowych.

2. Do zakresu działania radcy prawnego należy:

1) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

2) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych stanowionych przez Radę, Zarząd i Starostę,

3) udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, w zakresie zadań wykonywanych przez Powiat,

4) uczestniczenie - na polecenie Starosty - w rokowaniach, których celem
jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązywanie stosunku prawnego o istotnym znaczeniu dla Powiatu,

5) zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych, których stroną jest Powiat lub Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę.

3. Do zadań pracownika do spraw administracyjno-biurowych w szczególności należy:

1) prowadzenie rejestru spraw sądowych, opinii prawnych oraz przedłożonych
do zaopiniowania projektów aktów prawnych,

2) przyjmowanie korespondencji, rejestrowanie jej, i niezwłoczne doręczenie radcy prawnemu,

3) zawiadamianie radcy prawnego o terminach spraw, prowadzenie ich ewidencji,

4) wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem Biura.
 
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 
Kierownikiem Biura jest Audytor Wewnętrzny Robert Gołdecki
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, III piętro p. 146
88 - 100 Inowrocław
tel. 52 35 92 185, 52 35 92 184
e-mail: audyt@inowroclaw.powiat.pl
 
1. Biuro prowadzi audyt wewnętrzny, realizuje zadania kontrolne oraz postępowania sprawdzające.

2. Działalność Biura jest niezależna od czynności operacyjnych Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i stanowi wsparcie ustanowionego systemu zarządzania.

3. Realizowane przez Biuro zadania, w szczególności zadania audytowe, służą obiektywnej i niezależnej ocenie kontroli zarządczej w Starostwie
oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.

4. Działalność Biura opiera się na Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA), Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Standardach kontroli finansowej oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli należy w szczególności:

1) w zakresie audytu wewnętrznego:

a) planowanie i organizacja zadań audytowych (zapewniających i doradczych)
w oparciu o analizę i ocenę ryzyka,

b) opracowywanie planów audytu wewnętrznego oraz sprawozdań
z ich realizacji,

c) realizacja zadań zapewniających na podstawie opracowanych rocznych planów audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu
i jednostkach organizacyjnych Powiatu,

d) realizacja zadań zapewniających poza planem audytu, zleconych
przez Starostę,

e) realizacja zadań doradczych na wniosek Starosty, naczelników wydziałów
lub kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,

f) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań zapewniających,

g) informowanie Starosty o ustaleniach z przeprowadzonych zadań zapewniających i doradczych,

h) monitorowanie realizacji rekomendacji wydanych w wyniku przeprowadzonych zadań zapewniających i doradczych oraz ocena właściwości i terminowości podjętych działań,

i) opiniowanie, na wniosek zainteresowanych, projektów wdrażanych rozwiązań, regulacji wewnętrznych, w szczególności procedur systemu kontroli zarządczej,

j) prowadzenie szkoleń i instruktaży,

k) koordynowanie działań z audytorami zewnętrznymi, w tym monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych audytorów zewnętrznych,

2) w zakresie kontroli:

a) opracowywanie rocznych ramowych planów kontroli w zakresie planowanych kontroli w Starostwie, jednostkach organizacyjnych Powiatu
oraz w podmiotach, którym udzielono dotacji z budżetu Powiatu,

b) opracowywanie kwartalnych planów kontroli z określeniem tematyki, rodzaju
i terminu planowanych kontroli, ujętych w planie rocznym,

c) przeprowadzanie kontroli na podstawie zatwierdzonych przez Starostę planów kontroli w Starostwie, jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz innych podmiotach, którym udzielono dotacji z budżetu Powiatu,

d) przeprowadzanie kontroli doraźnych oraz postępowań sprawdzających, zleconych przez Starostę,

e) sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli,

f) sporządzanie sprawozdań z realizacji kontroli,

g) sporządzanie projektów zaleceń pokontrolnych Starosty oraz Zarządu Powiatu,

h) sporządzanie projektów wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz innych organów kontrolnych i organów ścigania,

i) monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych Starosty oraz Zarządu Powiatu,

j) współpraca z organami kontroli zewnętrznej,

k) udzielanie kontrolowanym instruktażu, w toku prowadzonych kontroli,

l) udzielanie bieżących porad i konsultacji,

m) koordynowanie działalności kontrolnej prowadzonej przez wydziały Starostwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu,

n) koordynowanie zadań i czynności realizowanych przez Starostwo w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
 
Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich
 
Kierownikiem jest Joanna Kuchta
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
III piętro p. 150
tel. 52 35 92 152
e-mail: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl
 
Do podstawowych zadań Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich należy
w szczególności:

1) w zakresie działań informacyjnych i rozwojowych na rzecz integracji europejskiej, funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz na rzecz Powiatu:

a) organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń i konferencji dla wybranych grup zawodowych pod kątem możliwości korzystania z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i dostosowania do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim,

b) pomoc dla Szkolnych Klubów Europejskich w zakresie przygotowania i realizacji europejskich programów edukacyjnych, pomoc dla młodzieży szkolnej i akademickiej w redagowaniu prac dotyczących UE,

c) monitoring, gromadzenie, dystrybucja informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków europejskich, środków strukturalnych Unii Europejskiej,

d) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w zakresie funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla mieszkańców Powiatu,

e) bieżąca działalność informacyjno-doradcza dla wydziałów Starostwa
i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie możliwości korzystania
z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych na działania inwestycyjne i nieinwestycyjne,
w tym w zakresie definiowania propozycji projektów,

f) redagowanie materiałów informacyjnych dotyczących Unii Europejskiej, funduszy Europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych,

g) prowadzenie promocji projektów współfinansowanych ze środków europejskich i środków strukturalnych Unii Europejskiej.

2) w zakresie pozyskiwania środków europejskich, środków strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych na rzecz Powiatu:

a) przygotowywanie, opracowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w kontekście potrzeb Powiatu, zgłaszanych przez wydziały i jednostki, które będą mogły uzyskać wspófinansowanie z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych, złożenie w odpowiednich instytucjach oraz uzyskanie ich akceptacji,

b) składanie uzupełnień i wyjaśnień na etapie oceny formalno-merytorycznej projektów,

c) stały monitoring źródeł funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych, których potencjalnym beneficjentem może zostać Powiat Inowrocławski i jego jednostki,

d) bieżąca koordynacja działań związanych z otrzymanymi dotacjami i innymi źródłami finansowania (dotacje, granty) w zakresie zgodności harmonogramu rzeczowo-finansowego z wnioskiem o dofinansowanie oraz z umową
o dofinansowanie projektów,

e) zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych, przy współudziale Wydziału Budżetowo-Finansowego, Skarbnika Powiatu oraz Beneficjentów ostatecznych:

- opracowywanie struktury zarządzania projektami i koordynacja zespołów projektowych,
- prowadzenie rozliczania projektów, w tym sporządzanie harmonogramów płatności oraz wniosków o płatność do stosownych instytucji

dla realizowanych projektów,

- prowadzenie sprawozdawczości,
- prowadzenie monitoringu i ewaluacji projektów,
- dokonywanie odpowiednich zestawień finansowych dla stosownych instytucji dla danego programu oraz dla Wydziału Budżetowo- Finansowego dotyczących realizowanych projektów,

f) stała współpraca z innymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu na płaszczyźnie przygotowań - opracowań analiz i studiów niezbędnych do proponowanych projektów,

g) przygotowywanie, we współpracy z innymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dokumentacji okołoprojektowej
i załączników do projektów,

h) stała współpraca z innymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie sprawnej realizacji projektów,

i) reprezentowanie Powiatu Inowrocławskiego jako beneficjenta, podczas kontroli problemowych i wizyt monitorująco-kontrolnych, projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i strukturalnych Unii Europejskiej,

j) prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących realizacji projektów w ramach programów współfinansowanych z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

k) nadzór nad realizacją projektów w okresie trwałości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) w zakresie rozwoju Powiatu:

a) opracowywanie kompleksowych dokumentów planistycznych Powiatu Inowrocławskiego w sferze rozwoju:

- planowanie, przygotowywanie, modyfikowanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu,
- przygotowywanie, modyfikowanie i aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego,
- przygotowywanie, modyfikowanie i aktualizacja innych dokumentów planistycznych,
- nadzór nad realizacją dokumentów planistycznych Powiatu,
- opracowywanie materiałów diagnostycznych dla Powiatu w kontekście nowych założeń strategicznych na poziomie Unii Europejskiej, kraju i regionu,
- współpraca z innymi wydziałami Starostwa oraz potencjalnymi beneficjentami wspólnotowego wsparcia przy opracowywaniu dokumentów planistycznych Powiatu Inowrocławskiego,
- współpraca z Wydziałem Budżetowo-Finansowym w zakresie opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w części dotyczącej projektów współfinansowanych ze środków europejskich, środków strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych,

b) analiza potrzeb społeczno-gospodarczych Powiatu pod kątem zadań finansowanych ze środków UE oraz opiniowanie dokumentów strategicznych w aspekcie zewnętrznych źródeł finansowania,

c) podejmowanie działań wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na terenie Powiatu, w tym prowadzenie działalności doradczej dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie możliwości pozyskania środków europejskich i strukturalnych Unii Europejskiej.

4) w zakresie pozyskiwania partnerów dla projektów współfinansowanych
z funduszy europejskich i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:

a) bieżący kontakt z zagranicznymi, krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej UE i rozwoju lokalnego,

b) współpraca z administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami okołobiznesowymi i innymi placówkami zaangażowanymi w proces integracji Polski z Unią Europejską,

c) organizacja spotkań Starosty z przedstawicielami administracji rządowej
i samorządowej oraz środowiskami przedsiębiorców i Trzeciego Sektora
w sprawach związanych z uczestnictwem w programach Unii Europejskiej oraz kreowaniem rozwoju lokalnego.
 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 
Przewodnicząca zespołu Wanda Batkowska
ul. Mątewska 17
88-101 Inowrocław 3
tel. 52 3592251, 52 3592252, 52 3592250
e-mail: pzoon@inowroclaw.powiat.pl
 
Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności należy w szczególności:

1) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zaliczenie do osób niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do 16 roku życia oraz o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,

2) wydawanie orzeczeń w sprawie zaliczenia do osób niepełnosprawnych
oraz ustalenia stopnia niepełnosprawności,

3) wydawanie osobom niepełnosprawnym legitymacji, które uprawniają
do korzystania z ulg i uprawnień według odrębnych przepisów.
 
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
 
Biurem kieruje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Łukasz Wojdyła
ul. Poznańska 133 A
88 - 100 Inowrocław
tel/fax 52 3538376
tel.52 357 00 16
 
Do podstawowych zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy w szczególności:

1) w zakresie ochrony informacji niejawnych:

a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,

b) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których
są przetwarzane informacje niejawne,

c) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka,

d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

e) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, nadzorowanie jego realizacji,

f) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

g) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,

h) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Starostwie
albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu
do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

i) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,

j) rejestrowanie, przechowywanie, wydawanie lub udostępnianie dokumentów niejawnych osobom uprawnionym,

k) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestrów dokumentów niejawnych,

l) kontrolowanie właściwego oznaczania dokumentów niejawnych wytwarzanych w Starostwie,

m) nadzorowanie obiegu dokumentów niejawnych,

2) w zakresie spraw wojskowo-kombatanckich:

a) organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej,

b) realizowanie, dla kombatantów i osób represjonowanych, zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,

c) organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic, w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,

d) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent kombatantom oraz osobom represjonowanym,

e) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych
oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,

f) prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy z kombatantem lub inną osobą uprawnioną, w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę, po uprzednim uzyskaniu zgody Starosty,

g) współdziałanie i udzielanie pomocy organizacyjnej Powiatowej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych,

3) przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części, obejmującej więcej niż jedną gminę,

4) w zakresie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności
i sprawami obronnymi należy w szczególności:

a) planowanie działalności z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz analiza stanu przygotowania do ww. działalności,
w tym realizacja zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie Powiatu,

b) organizowanie i zapewnienie warunków funkcjonowania i ciągłości działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sprawowanie nadzoru nad jego działalnością,
c) gromadzenie danych określających zagrożenia występujące na terenie Powiatu oraz bieżąca analiza tych danych,

d) ustalanie procedur ratowniczych, a w przypadku wystąpienia kryzysu koordynacja działania jednostek ratowniczych,

e) organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu i gminy,

f) dokonywanie oceny stanu przygotowań obronnych i obrony cywilnej,

g) opracowywanie planów obrony cywilnej Powiatu oraz nadzór
nad opracowywaniem planów obrony cywilnej gmin,

h) przygotowywanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,

i) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności,

j) koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury,

k) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej
do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

l) organizowanie ochrony przeciwpowodziowej w Powiecie,

m) opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji obronnej Powiatu oraz dokumentacji akcji kurierskiej,

n) nadzorowanie i kontrolowanie stanu realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych w gminach i wydziałach Starostwa,

o) sprawowanie w zakresie określonym w przepisach szczególnych, czynności związanych ze współpracą z jednostkami:

- Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu,
- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Inowrocławiu,
- Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Inowrocławiu,
- Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu,
- Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych ( Biuro Terenowe w Inowrocławiu ),
- Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Oddział w Inowrocławiu),

p) obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

5) w zakresie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową Starostwa:

a) organizowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

b) opracowanie i upowszechnianie instrukcji przeciwpożarowej,

c) przeprowadzanie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej,

6) realizowanie zadań w zakresie oświadczeń majątkowych, wynikających z ustawy
o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

7) prowadzenie spraw związanych z wyborami.
 
Stanowisko ds. BHP
 
Andrzej Pacholski
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88 - 100 Inowrocław
II piętro p. 137
tel. 52 35 92 111
 
Do podstawowych zadań stanowiska ds. BHP należy w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy,

2) przeprowadzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) opracowywanie propozycji przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników
oraz poprawę warunków pracy,

4) udział w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych
lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

5) opiniowanie i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

6) szkolenie pracowników w zakresie bhp,

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

8) dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną przez pracowników pracą,

9) przeprowadzanie kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych i pomoc w zakresie szkoleń,

10) zapewnienie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
 
Referat Administracyjno - Gospodarczy
 
Referatem kieruje główny specjalista Radomił Belt
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 260, 241, 242, 24
e-mail: ag@inowroclaw.powiat.pl
 
Do podstawowych zadań Referatu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

1) prowadzenie sekretariatu Członka Zarządu,

2) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych :

a) zabezpieczenie mienia Starostwa i konserwacja urządzeń i sprzętu,

b) zapewnienie właściwej informacji wizualnej o miejscu i czasie pracy Starostwa, w tym jednostek podległych, mających siedzibę w budynkach Starostwa,

c) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym,

d) prowadzenie rejestru wydatków oraz spraw dotyczących zaangażowania środków finansowych, związanych z obsługą Starostwa,

e) ewidencjonowanie środków trwałych i pozostałego wyposażenia Starostwa oraz zapasów magazynowych, w tym materiałów biurowych, technicznych, artykułów spożywczych, druków, ewidencjonowanie stanów i zmian w środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych, naliczanie umorzeń,

f) prowadzenie archiwum zakładowego, w tym wdrażanie i stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

g) prowadzenie magazynów Starostwa,

h) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,

3) w zakresie gospodarowania mieniem:

a) administrowanie budynkami Starostwa,

b) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem właściwego stanu technicznego i sanitarnego budynków i pomieszczeń, w tym zabezpieczenia przeciwpożarowego,

c) nadzór nad gospodarką lokalami mieszkalnymi w Powiecie,

d) opracowywanie projektów umów najmu i użyczenia dotyczących mienia Powiatu,

e) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem powiatowym zasobem mieszkaniowym,

f) inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu zmniejszanie kosztów utrzymania nieruchomości,

g) administrowanie mieniem po zlikwidowanych jednostkach,

h) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu.

4) w zakresie zamówień publicznych:

a) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dla Starostwa oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego w zakresie robót remontowych i inwestycyjnych
(z wyłączeniem Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu),

b) prowadzenie ewidencji i archiwizowanie dokumentacji przetargowej,

c) opisywanie faktur i rachunków realizowanych w Starostwie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

d) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Biuro Informacji Publicznej i Promocji Powiatu
 
Biurem kieruje rzecznik prasowy Marlena Gronowska
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
III piętro p. 148
tel. 52 35 92 154, BIP 52 35 92 155
e-mail: promocja@inowroclaw.powiat.pl; starostwo@inowroclaw.powiat.pl
 
Do podstawowych zadań Biura Informacji Publicznej i Promocji Powiatu należy
w szczególności:

1) w zakresie działań rzecznika prasowego:

a) realizowanie zadań wynikających z przepisów prawa prasowego,

b) organizowanie konferencji prasowych Starosty,

c) współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu
oraz informowanie ich o polityce, działalności i zamierzeniach Zarządu i Starosty,

d) organizowanie kontaktów Rady, Zarządu i Starosty z dziennikarzami, zbieranie i sporządzanie informacji na temat funkcjonowania Powiatu oraz prowadzenie kampanii informacyjnej,

e) prowadzenie monitoringu prasy lokalnej,

f) analizowanie publikacji prasowych dotyczących Powiatu i reagowanie na krytykę prasową,

g) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi przy organizacji uroczystości i imprez powiatowych,

h) udzielanie instruktażu pracownikom Starostwa w zakresie prawa prasowego.

2) w zakresie promocji Powiatu:

a) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych
i informacyjnych o Powiecie,

b) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu
w kraju i za granicą,

c) promocja Powiatu przez uczestnictwo w targach i innych imprezach.

3) w zakresie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej:

a) obsługa BIP, w zakresie przewidzianym umową z dostawcą aplikacji informatycznych, umożliwiających prowadzenie przedmiotowej strony internetowej,

b) gromadzenie, przygotowywanie i aktualizowanie w Biuletynie danych dotyczących funkcjonowania Starostwa,

c) prowadzenie strony internetowej www Powiatu Inowrocławskiego,

d) obsługa poczty elektronicznej.
 
Stanowisko ds. Kadr
 
Komórką kieruje Alicja Krzos - Pałka
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
II piętro p. 135a
tel. 52 35 92 111
 
Do podstawowych zadań Stanowiska ds. Kadr należy w szczególności:

1) przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem szkół i instytucji kultury,

2) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem szkół i instytucji kultury,

3) wypełnianie i przekazywanie do ZUS oraz innych instytucji, niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników
oraz zleceniobiorców,

4) organizowanie i nadzorowanie praktyk zawodowych, odbywanych w Starostwie przez uczniów i studentów,

5) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w zakresie organizacji prac interwencyjnych oraz staży,

6) opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących spraw kadrowych w Starostwie,

7) prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników samorządowych,

8) prowadzenie spraw związanych z naborem na stanowiska urzędnicze,
w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,

9) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,

10) planowanie wydatków osobowych Starostwa,

11) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy,

12) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

13) prowadzenie spraw związanych z profilaktyczną ochroną zdrowia pracowników, w zakresie kierowania na badania lekarskie,

14) załatwianie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,

15) opracowywanie projektu Regulaminu Pracy Starostwa,

16) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij